والدین و فرزندان از نگاه کتاب مقدس

با استفاده از این راهنما قادر خواهید بود، وظایفی را که فرزندان شما در خانه میتوانند به عهده بگیرند، انتخاب کرده و از همین سنین کودکی آنها را با احساس مسئولیت آشنا نمایید
والدین باید نمونه‌ای از زندگی مسیحی بوده و فرزندانشان را هدایت کرده و بیشتر از شغل، حرفه، خدمت در کلیسا یا موقعیت اجتمایی خود، مواظب نجات آنها باشند.

‎”‎ای پدران، فرزندان خود را خشمگین مسازید، مبادا شکسته دل شوند‏‎.” کولسیان ۳: ۲۱

‎”اینک پسران میراث از جانب خداوند می‌‎باشند و ثمره رحم، اجرتی از ‏اوست‎ “مزمور ۱۲۷: ۳
‎ ‎۱- ‎  برطبق گفته پولس در افسسیان ۶: ۴‏‎ “‎و ای پدران، فرزندان خود را به خشم میاورید، بلکه ایشان را به ‏تأدیب و نصیحت خداوند تربیت نمایید‎.”
‎و کولسیان ۳: ۲۱‏‎”‎ای پدران، فرزندان خود را خشمگین مسازید، مبادا شکسته دل شوند‏‎.”
‎و همچنین دستور خدا در بسیاری از قسمتهای عهدعتیق از جمله‏‎ “‎تثنیه ۴: ۹-۱۰، ۶: ۷؛ مزمور ۷۸: ۳-‏‏۷؛ امثال ۱: ۸، ۶: ۲۰‏”‎، والدین باید فرزندان خود را به گونه‏‌‎ای تربیت کنند که باعث خوشنودی ‏و رضایت خدا گردند. در وهله نخست، خانواده و نه کلیسا یا مدارس کلیسایی مسئول تربیت روحانی فرزندان ‏مطابق با کتابمقدس هستند. کلیسا و مدارس کلیسایی فقط تربیت والدین را توسعه می‌‎دهند‎.
‎ ‎۲- ‎  هسته اصلی پرورش مسیحی بدین صورت است‏‎: “‎دلهای پدران می‌‎باید به طرف دلهای ‏فرزندان برگردد تا قلب فرزندان آنها به طرف نجات دهنده برگردانده شود. و او به روح و قوت الیاس ‏پیش‌‎روی وی خواهد خرامید، تا دلهای پدران را به طرف پسران و نافرمانان را به حکمت عادلان ‏بگرداند تا قومی مستعد برای خدا مهیا سازد. ‎لوقا ۱: ۱۷
۳- ‎در تربیت فرزندان، والدین باید آنها را در زمان لازم تشویق و در هنگام انجام اشتباهات عمدی تأدیب و تنبیه ‏کرده و در این امر غفلت نکنند. والدین باید زندگی خود را با محبت و قلبی رحیم، مهربان، فروتن، آرام و صبور ‏وقف فرزندانشان کنند  کولسیان ۳: ۱۲-۲۱
‎ ‎۴- ‎  شما به عنوان والدین می‌‎باید پانزده قدم را در هدایت فرزندانتان به داشتن زندگی مقدس در مسیح طی ‏کنید‎:
‎ ‎
‎۴. ۱- ‎ فرزندان خود را در ابتدای زندگیشان به خدا وقف کنید.  اول سموئیل ۱: ۲۸؛ لوقا ۲: ۲۲‏‎
‎ ‎۴. ۲- ‎ تعلیم فرزندان به خدا ترسی و دوری از شیطان، عشق نسبت به عدالت و نفرت از گناه. هشیاری نسبت به ‏نگرش خدا و داوری گناه توسط او‏‎. “‎عدالت را دوست و شرارت را دشمن می‌‎داری. بنابراین ‏خدا، خدای تو، تو را به روغن شادمانی بیشتر از رفقایت مسح کرده است‏‎.” عبرانیان ۱: ۹
۴. ۳- ‎ فرزندان خود را از طریق تربیت و تأدیب کتاب مقدسی بیاموزید که از شما اطاعت کنند‎.
‎تثنیه ۸: ۵؛ امثال ۳: ۱۱-۱۲، ۱۳: ۲۴، ۲۳: ۱۳-۱۴، ۲۹: ۱۵؛ عبرانیان ۱۲: ۷‏‎.
‎ ‎
‎ ‎۴. ۴- ‎  حفاظت فرزندان از تأثیرات شیطانی و آگاهی از تلاشهای شیطان برای نابودی روحانی آنها از طریق جذب ‏ایشان به سوی دنیا یا معاشرت‏‌‎های غیراخلاقی‎.
‎امثال ۱۳: ۲۰‏‎ “‎با حکیمان رفتار کن و حکیم خواهی شد، اما رفیق جاهلان ضرر خواهد ‏یافت‎.”
‎امثال ۲۸: ۷‏‎ “‎هر که شریعت را نگاه دارد پسری حکیم است، اما مصاحب مسرفان، پدر خویش را رسوا ‏می سازد‏‎.”
‎اول یوحنا ۲: ۱۵-۱۷‏‎ “‎دنیا را و آنچه‏‌ ‎در دنیاست‌ ‎دوست‌ ‎مدارید زیرا اگر ‏کسی‌ ‎دنیا را دوست‏‌ ‎دارد، محبت‌ ‎پدر در وی‌ ‎نیست‌. ‎زیرا ‏که‌ ‎آنچه‌ ‎در دنیاست‌‎، از شهوت‌ ‎جسم‌ ‎و خواهش‌ ‎چشم‌ ‎و غرور زندگانی‌ ‎از پدر نیست‌ ‎بلکه‌ ‎از جهان‌ ‎است‌. ‎و دنیا و شهوات‏‌ ‎آن‌ ‎در گذر است‌ ‎لکن‌ ‎کسی‌ ‎که‌ ‎به‌ ‎اراده‌ ‎خدا عمل‌ ‎می‌‎کند، تا به‌ ‎ابد باقی‌ ‎می‌‎ماند‎.”
‎ ‎
‎ ‎۴. ۵- ‎  فرزندانتان را از این واقعیت آگاه سازید که خدا همیشه شاهد اعمال، افکار و گفتار ایشان بوده و ‏آنان را ارزیابی می‌‎کند.  مزمور ۱۳۹: ۱-۱۲ ‏‎
‎ ‎
‎ ‎۴.۶– ‎ فرزندان خود را هرچه زودتر به ایمان شخصی، توبه و تعمید آب در مسیح راهنمایی کنید ( متی ۱۹: ‏‏۱۴
‎ ‎
‎ ‎۴. ۷- ‎  فرزندان خود را به کلیسای روحانی هدایت کنید که کلام خدا را اعلام کرده، برای معیارهای عادلانه ارزش ‏قائل بوده و تجلی روح‏‌‎القدس در آن دیده می‌‎شود. به آنها این گفته اخلاقی را تعلیم دهید‎: ‎”‎من همه ترسندگانت را رفیق هستم‏‎.” ‎ ( مزمور ۱۱۹: ۶۳؛ اعمال ۱۲: ۵‏

۴. ۸- ‎ فرزندانتان را تشویق کنید تا خود را از دنیا جدا ساخته، برای ‏خدا خدمت کرده شاهد او باشند. دوم قرنتیان ‎؛ یعقوب  ۴: ۴‏‎
‎به آنها تعلیم دهید که در این دنیا غریب بوده (عبرانیان ۱۱: ۱۳-۱۶) و خانه حقیقی ایشان با مسیح در آسمان است  فیلیپیان ۳: ۲۰؛ کولسیان ۳: ۱-۳‏‎

۴. ۹- ‎  اهمیت تعمید در روح‏‌‎القدس را به فرزندان خود بیاموزید  اعمال ۱: ۴-۸، ۵: ۳۹، ۴۲
‎ ‎
‎ ‎۴. ۱۰- ‎ به فرزندان خود تعلیم دهید که خدا ایشان را دوست داشته و برای زندگی آنها هدف خاصی را دارد.  لوقا ‏‏۱: ۱۳-۱۷؛ رومیان ۸: ۳۰؛ اول پطرس‏‎
‎ ‎
‎ ‎۴. ۱۱- ‎  هر روز فرزندانتان را در کلام خدا، هم به صورت فردی و هم در پرستش خانوادگی تعلیم دهید.  تثنیه ۴: ‏‏۹، ۶: ۵-۷؛ رومیان ۸: ۳۰؛ اول پطرس

۴. ۱۲ – ‎ از طریق نمونه بودن و نصیحت کردن، فرزندان خود را تشویق کنید که ‏زندگی آنها وقف دعا کردن گردد اعمال ۶: ۴؛ رومیان ۱۲: ۱۲؛ افسسیان ۶: ۱۸؛ یعقوب ۵: ۱۶
‎ ‎
‎ ‎۴. ۱۳- ‎ فرزندان خود را برای رنج کشیدن و تحمل جفا برای عدالت آماده سازید ( متی ۵: ۱۰- ۱۲). آنها باید ‏بدانند که‎: “‎همه کسانیکه می‌‎خواهند در مسیح عیسی به دینداری زیست کنند زحمت ‏خواهند کشید‎.” (‎دوم تیموتائوس ۳: ۱۲

۴. ۱۴- ‎ همیشه و با جدیت برای فرزندان خود در حضور خدا شفاعت کنید ‏‏(افسسیان ۶: ۱۸؛ یعقوب ۵: ۱۶-۱۸؛ یوحنا ۱۷: ۱). و به دعای عیسی برای شاگردانش به عنوان ‏نمونه‌‎ای از دعای والدین برای فرزندانشان، دقت کنید‎.

۴. ۱۵- ‎ والدین برای اینکه ایمان فرزندانشان را عمیق تر ساخته و به آنها کمک ‏کنند تا زندگی آنها به همان صورتی باشد که مسیح می خواهد، لازم است به همان اندازه که آماده و مشتاق فداکردن‏‎ ‎ ‎جان خود همچون قربانی برای مسیح هستند، نسبت به فرزندان خود محبت و توجه داشته باشند فیلیپیان ‏‏۱۷:۲‏‎

‎اقتباس از دائره‌‎المعارف کتاب مقدس، با اجازه رسمی از ناشر‏‎.