بخش هفتم: تعلیم حقیقت به فرزندان

چهار روش تعلیم حقیقت به فرزندان:

تعلیم دهیم؛ گفتگو کنیم؛ علامت ببندیم! بنویسیم!

خدا به والدین مسیحی مسئولیت بسیاری داده است، اما هیچیک از آنها به اندازه تعلیم حقیقت به فرزندان مهم نیست. والدینی که فکر می کنند فرزندانشان بطور اتوماتیک به مسیح ایمان خواهد آورد صرفا به این دلیل که در خانواده ای مسیحی زندگی می کنند، شبیه معماری هستند که دیواری را می سازد بدون آنکه بنیادی برایش بسازد یا از شاقولی استفاده کند. چنین معماری دیواری کج خواهد داشت که قطعا فرو خواهد ریخت.

سه وعده از کتاب تثنیه
اخیرا کتاب تثنیه را مطالعه می کردم و با نهایت تعجب پی بردم که خدا وعده داده که اگر قوم اسرائیل راههای او را به فرزندانشان تعلیم دهند، سه برکت به آنها بدهد:
۱-  حقیقت به ایشان حکمت خواهد بخشید تا از زندگی طولانی و بهتری برخوردار شوند. تثنیه ۴ : ۴۰ می فرماید:
” فرایض و اوامر او را که من امروز به تو امر می فرمایم نگاه دار تا تو را وبعد از تو فرزندان تو را نیکو باشد و تا روزهای خود را بر زمینی که یهوه خدایت به تو می دهد، تا به ابد طویل نمایی. ” کودکانی که در خانواده ای بزرگ می شوند که در آن کتاب مقدس تعلیم داده می شود، نگرششان به جهان طبق کلام خدا خواهد شد و دست به انتخاب های بهتری خواهند زد و از وسوسه ها دوری خواهند جست و خصائل مسیحی در ایشان شکل خواهد گرفت.
۲-  حقیقت به ایشان خواهد آموخت که خداوند خدایشان را دوست بدارند. تثنیه ۵ : ۲۹می فرماید: “کاش که دلی را مثل این داشتند تا از من می ترسیدند و تمامی اوامر مرا در هر وقت به جا می آوردند تا ایشان را و فرزندان ایشان را تا به ابد نیکو باشد. ” کودکی که کلام خدا را آموخته، از همان طفولیت می داند که دوست داشتن خدا به معنی اطاعت کردن است. کلام خدا معیاری است که با فرزندانمان در میان می گذاریم. همین هفته، نوه دو ساله ام با دخترم به دیدار ما آمده بودند؛ دختر سعی می کرد او را تشویق کند که به خانه برگردند اما در این کار موفق نمی شد. پس به او گفت: ” عیسی می خواهد که چه کار کنی؟ ” نوه ام با خنده گفت: ” اطاعت ” و بعد راه خود را کشید و رفت! او داشت می آموخت که خدا از ما اطاعت می خواهد حتی اگر خودمان نخواهیم و حتی در مسیر نادرست حرکت کنیم. چقدر مهم است که فرزندانمان بدانند که مسیر درستی هست و خدا می خواهد آن را با تمام دل خود دوست بداریم.
۳- حقیقت راز زندگی ای پر از شادی را به ایشان خواهد آموخت. موسی می نویسد که اوامر او اوامری است که خدا از او خواسته تا به بنی اسرائیل تعلیم دهد ” تا از یهوه خدای خود ترسان شده، جمیع فرایض و اوامر او را که من به شما امر می فرمایم نگاه داری، تو و پسرت و پسر پسرت، در تمام ایام عمرت و تا عمر تو دراز شود “(تثنیه ۶ : ۲ ). در زندگی شادی ای بزرگتر از شناخت خدا و لذت بردن از حضور او تا ابد وجود ندارد. والدین با آموزش دادن کلام خدا به فرزندان خود، به ایشان می آموزند که دوست داشتن و خدمت کردن به مسیح آن چیزی است که منجر به احساس رضایت و شادی خواهد شد. مادرم دعا می کرد که هر یک از فرزندانش خدا را در قاره ای متفاوت خدمت کنند. من فکر می کردم که علت این دعا این بود که او می خواست تا سر حد امکان ما را از خودش دور سازد، اما بعد پی بردم که او می خواست ما همان شادی را داشته باشیم که او به عنوان میسیونر در ایران داشت. او می خواست ما راز شادی دائمی را بیابیم.

چهار روش تعلیم حقیقت
در فصل ششم تثنیه، موسی روشی جامع برای آموزش حقیقت به فرزندان ارائه می دهد.

تعلیم دهیم
در آیه ۷ می فرماید که حقیقت را به ایشان “تعلیم دهیم”. در عبری این کلمه به معنی تکرار کردن است. مقصود این است که والدین باید کلام خدا را طوری خوب بدانند که بتوانند آن را آنقدر تکرار کنند تا بر دل و ذهن ایشان حک شود. در عمل یعنی اینکه به فرزندان خود کمک کنیم تا آیات مهم را حفظ کنند و سرودهایی را بیاموزند که آکنده از حقیقت است. فرزندان ما زمانی کلام خدا را می آموزند که ببینند ما خودمان از آن اطاعت می کنیم. من اغلب به فرزندان خود یادآوری می کنم که اطاعت باعث برکت است. من این حقیقت را از طریق زندگی یوسف یا تعریف خاطرات دوران کودکی ام نشان می دهم که در آنها اطاعت باعث برکت گردید.

گفتگو کنیم
در آیه ۷همچنین آمده که باید در مورد حقیقت ” گفتگو ” کنیم. والدین خیلی اوقات برای آموزش فرزندان خود به الگویی شبیه مدارس می اندیشند. اما توجه بفرمایید که موسی از مخاطبین خود خواست تا فرزندان خود را در جریان طبیعی زندگی تعلیم دهند. روش گفت و گو بهترین روش است. وقتی سر میز غذا هستید، وقتی آنها را به مدرسه می برید، یا وقتی ایشان را به پارک می برید تا بازی کنند، با آنها در مورد کلام خدا گفتگو کنید. وقتی بیدار می شوند یا وقتی می خواهند به رختخواب بروند، اینها بهترین فرصت های طبیعی است که می توانید با ایشان دعا کنید و بینش روحانی را به آنان انتقال دهید. خوب به خاطر دارم که هر گاه سعی می کردم برنامه ای رسمی برای تعلیم فرزندانم ترتیب دهم، اقدامم با موفقیت روبرو نمی شد. اما در جریان طبیعی زندگی، در اوقاتی که ایشان مسائل خود را با من در میان می گذاشتند، می توانستم بهتر حقایق کتاب مقدس را با ایشان در میان بگذارم و اقدامم موفقیت آمیز می شد. این گفتگو گاه به شکل در میان گذاشتن شهادتم پیش می آمد، یا مشکلی برایشان پیش می آمد و فرصتی به دستم می داد تا با ایشان دعا کنم، یا می توانستم به وفاداری خدا اشاره کنم، هر گاه که جواب د عایم را دریافت می داشتم.

علامت ببندیم!
آیه ۸می فرماید: ” آنها را بر دست خود برای علامت ببند. ” در اینجا گویا موسی می خواهد بگوید که کاری کنیم که فرزندانمان ببینند که کلام خدا در دست و ذهن ما در عمل کار می کند. می خواهد که حقایق را در زندگی واقعی خود به کار ببندیم. می خواهد فرزندانمان ببینند که ما خودمان این حقایق را در زندگی روزمره خود به کار می بریم. همه اینها باعث می شود که ایشان در باره کلام خدا به تفکر بپردازند. می توانیم از فرزندان خود بخواهیم که تجربیات خود را با توجه به حقایق الهی تعبیر کنند. من وهمسرم با بچه هایمان بازی ” جاسوس ” را بازی می کردیم. از آنها می خواستیم حدس بزنند که دست خدا را در چه مواردی از زندگی اطرافمان در حال عمل می دیدند. وقتی بچه هایمان می توانستند ببینند که در طی آن روز، خدا چه کارهایی برایمان انجام داده، چقدر بازی هیجان انگیز می شد. گاه نیز از ایشان می خواستم که برای موعظه ام نمونه ها و تمثیل هایی از واقعیت های زندگی بیاورند؛ اگر نمونه ها یا داستانهای جالبی می گفتند، به آنها پاداش می دادم و این امر به ایشان انگیزه می داد تا بیشتر به امور زندگی شان و ارتباط آنها با حقایق الهی فکر کنند. من با این کارم، کلام خدا را به ز ندگی شان ” می بستم “.

بنویسیم!
۴- در آیه ۹ می فرماید که اوامر خدا را بر چارچوب در و بر دروازه ها بنویسیم. شاید موسی می خواست خانواده ها هویت مسیحی خود را مشخص سازند تا فرزندان بدانند که در جامعه خود که هستند. شاید هم منظور موسی این بود که در خانه خود از سمبولها و تصاویر از داستانهای کتاب مقدس که به شکلی زیبا نقاشی شده بود بر دیوار نصب می کردیم تا یادآور کارهای خدا باشد و بدانیم ما که هستیم و که را خدمت می کنیم. همانگونه که یوشع گفت، می خواستم همه بدانند که من و خانواده ام خداوند را خدمت می کنیم.
خدا به شما کمک کند که روشهایی خلاق برای تعلیم دادن حقایق انجیل به فرزندانتان کشف کنید. آمین