footprintstop

رد پای خدا

 

شبی خواب دیدم که با خداوند درکنار ساحل دریا قدم می زدم.
در پهنهً آسمان تاریک٬ صحنه هایی از زندگیم در جلوی چشمانم ظاهرشد.

برای هر کدام از این صحنه ها، بر شن های ساحل دریا، دو رّد پا نمایان میشد که یکی از آنها رّد پای من و دیگری رّد پای خداوند بود.

Jesus (2)
Jesus (2)

 

زمانیکه آخرین صحنه زندگی در جلوی چشمانم بسته شد به پشت سر٬ به رّد پاهای روی ساحل نگریستم….

 

تنها یک رّد پا بر ساحل نمایان بود. آنگاه فهمیدم که این رّد پا متعلق به غمناک ترین وسخت ترین زمانهای زندگی من بود و این مسئله مرا ناراحت کرد و از خداوند دربارهً این معما پرسیدم:

” خداوندا زمانیکه تصمیم گرفتم ترا پیروی کنم تو بمن گفتی که در تمام مسیر راه با من قدم زده و سخن خواهی گفت. اما متوجه شده ام که در خلال دشوارترین زمانهای زندگیم تنها یک رّد پا باقی مانده بود. نمیدانم چرا زمانیکه بیشتر از همیشه به تو نیازمند و محتاج بودم تو مرا ترک کردی!”
او زمزمه کرد :

” فرزند ارزشمندم من ترا دوست میدارم و هرگز ترا ترک نخواهم کرد. من هرگز در زمان آزمایشها و سختیها ترا ترک نمیکنم.
وقتی تو تنها یک رّد پا دیدی آن زمانی است که من ترا بر دوش خود حمل کرده ام.”

ترجمه: راشین سایروس