پندهای حکیمانه

Three things in life that is never certain.

سه چیز در زندگی پایدار نیست.

Dreams

۱- رویاها

Success

۲- موفقیت ها

Fortune

۳- شانس

Three things in life that, one gone never come back.

سه چیز در زندگی قابل برگشت نیست.

Time

۱- زمان

Words

۲- کلمات

Opportunity

۳- موقعیت

Three things in life that can destroy a man/woman.

سه چیز در زندگی انسان را خراب می کند.

Alcohol

۱- الکل

Pride

۲- غرور

Anger

۳- عصبانیت

Three things that make a man/woman

سه چیز انسانها را می سازد.

Hard work

۱- کار سخت

Sincerity

۲- صدق و صفا

Commitment

۳- تعهد

Three things in life that are most valuable.

سه چیز در زندگی خیلی با ارزش است.

Love

۱- عشق

-Self-confidence

۲- اعتماد به نفس

Friends

۳- دوستان

Three things in life that may never be lost.

سه چیز در زندگی است که نباید از بین برود.

Peace

۱- آرامش

Hope

۲- امید

Honesty

۳- صداقت