مسیحیت در ایران باستان -بخش یکم

سرزمین ایران از دیرباز زادگاه و گذرگاه باورها و جهان بینی های بسیار بوده است . بسیاری از این باورها به شکل دین های رسمی … ادامه خواندن مسیحیت در ایران باستان -بخش یکم