هللویا، عیسی برخاسته است

عید قیام یا یکشنبه ی رستاخیز، بالاترین و مقدس ترین روز در تاریخ کلیسا برای مسیحیان در سراسر جهان است. در ایام ۵۰ روز، یعنی از روز عید قیام تا روز پنطیکاست کلیسا در شادی این جشن بزرگ میباشد.

در این روز بزرگ از سال روزه و ماتم کاملا به پایان میرسد و همه ما دعوت شده ایم که وارد این شادی خداوند شویم و در کنار یکدیگر فقیر و غنی  قلب خود را لبریز از شادی و پرستش و ستایش از خداوند کنیم ، به دلیل نیکویی عظیمی که خداوند برای ما ، توسط قیام پسرش انجام داد. عیسی مسیح از مردگان برخاست و این است امید و حیات ما

چنانچه پولس رسول می فرماید :

risen Christ
risen Christ

اول قرنتیان باب ۱۵ آیه ۱۴:

..”و اگر مسیح زنده نشده است، پس تمام پیغامها و موعظه های ما دروغ است و ایمان و اعتماد شما نیز به خدا، بی اساس و بیهوده میباشد. در اینصورت ما رسولان نیز همه دروغگو هستیم، زیرا گفته ایم که خدا مسیح را زنده کرده و از قبر بیرون آورده است؛ اگر قیامت مردگان وجود نداشته باشد، این گفته ما نیز دروغ است…”

یوحنا باب ۱۱ : ۲۵ و ۲۶:

“عیسی فرمود: قیامت و حیات منم. آن که به من ایمان آورد، حتی اگر بمیرد، زنده خواهد ش. و هر که زنده است و به من ایمان دارد، به یقین تا به ابد نخواهد مرد…”

رومیان باب یک : ۴ و ۵ :

“و با رستاخیز از میان مردگان، به سبب روح قدوسیت، به مقام پسر خدا منصوب شد، یعنی خداوند ما عیسی مسیح. ما به و اسطه وی و به خاطر نام او فیض یافتیم تا از میان همه غیر یهودیان، مردمان را به اطاعتی که در ایمان است، فرا خوانیم.”

رومیان باب ۶: آیه ۸ تا ۱۱:

“حال اگر با مسیح مرده ایم، ایمان داریم که با او زندگی نیز خواهیم کرد. زیرا می دانیم چون مسیح از مردگان برخیزانیده شده است، دیگر هرگز نخواهد مرد و مرگ دیگر بر او تسلطی ندارد. او با مرگ خود، یک بار برای همیشه نسبت به گناه مرد و در حیات کنونی خود برای خدا زندگی میکند.”

فیلیپیان باب ۳: آیه ۱۰ تا ۱۲:

“میخواهم مسیح و نیروی رستاخیزش را بشناسم و در رنجهایش سهیم شده، با مرگش همشکل گردم، تا به هر طریق که شده به رستاخیز از مردگان نایل شوم.”

اول پطرس:باب یک:

:متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که از رحمت عظیم خود، ما را به واسطه رستاخیز عیسی مسیح از مردگان، تولدی تازه بخشید، برای امیدی زنده و میراثی فساد ناپذیر و بی آلایش و ناپژمردنی که برای شما در آسمان نگاه داشته شده است..”

متی باب ۲۷: ۵۰ تا ۵۳:

“عیسی بار دیگر به بانگ بلند فریادی برآورد و روح خود را تسلیم نمود. در همان دم، پرده معبد از بالا تا پایین دو پاره شد. زمین لرزید و سنگها شکافته گردید.قبرها گشوده شد و بدنهای بسیاری از مقدسین که آرمیده بودند، برخاستند.”

متی باب ۲۸: آیه یک تا ۱۰ :

“بعد از شبات، در سپیده دم نخستین روز هفته، مریم مجدلیه و آن مریم دیگر به دیدن مقبره رفتند. ناگاه زمین لرزه ای شدید رخ داد، زیرا فرشته خداوند از آسمان نازل شدو به سوی مقبره رفت و سنگ را از برابر آن به کناری غلتانید و بر آن بنشست. چهره آن فرشته همچون برق آسمان می درخشید و جامه اش چون برف، سفید بود.نگهبانان از هراس دیدن او به لرزه افتاده و چون مردگان شدند! آنگاه فرشته به زنان گفت: “هراسان مباشید، می دانم که در جستجوی عیسای مصلوب هستید. او اینجا نیست، زیرا همانگونه که فرموده بود، برخاسته است! بیایید و جایی را که او خوابیده بود، ببینید، سپس بی درنگ بروید و به شاگردان او بگویید که “او از مردگان برخاسته است و پیش از شما به جلیل می رود و در آنجا او را خواهید دیدو” اینک به شما گفتم!” پس زنان با هراسی آمیخته با شادی عظیم، بی درنگ از مقبره روانه شدند و به سوی شاگردان شتافتند تا این واقعه را به آنها خبر دهند. ناگاه عیسی با ایشان روبه رو شد و گفت: ” سلام بر شما باد!” زنان پیش آمدند و بر پایهای وی افتاده، او را پرستش کردند. آنگاه عیسی به ایشان فرمود:” مترسید! بروید و به برادرانم بگویید که به جلیل بروند. در آنجا مرا خواهند دید.”

مرقس باب ۱۶: آیه یک تا ۸:

چون روز شبات گذشت، مریم مجدلیه و سالومه و مریم، مادر یعقوب، حنوط خریدند تا بروند و بدن عیسی را تدهین کنند. پس در نخستین روز هفته، سحرگاهان، هنگام طلوع آقتاب، به سوی مقبره روانه شدند. آنگاه به یکدیگر می گفتند: چه کسی سنگ را برای ما از جلوی مقبره خواهد غلتانید؟ اما چون نگریستند، دیدند آن سنگ که بسیار بزرگ بود، از جلوی مقبره به کناری غلتانیده شده است. چون وارد شدند، جوانی را دیدند که بر سمت راست نشسته بود و ردایی سفید بر تن داشت. از دیدن او هراسان شدند. جوان به ایشان گفت: “مترسید. شما در جستجوی عیسای ناصری هستید که بر صلیبش کشیدند. او برخاسته است؛ اینجا نیست. جایی که پیکر او را نهاده بودند، بنگرید. حال، بروید و به شاگردان او و به پطرس بگویید که او پیش از شما به جلیل می رود؛ در آنجا او را خواهید دید، چنانکه پیشتر به شما گفته بود”. پس زنان بیرون آمده، از مقبره گریختند، زیرا لرزه بر تنشان افتاده بود و حیران بودند. آنها به هیچ کس چیزی نگفتند، چرا که میترسیدند.”

هللویا مسیح از مردگان حقیقتا برخاسته است..آمین

راشین سایروس