اعتقادنامه مسیحی(نیقیه- قسطنطنیه)

دانستن اعتقادنامه مسیحی به مثابه اصول ایمان راستین مسیحیان برای هر فرد مسیحی ضروری است تا از آنچه ایمان راستین مسیحی است که از روزگار رسولان مقدس مسیح تا به امروز به هم و غم پدران کلیسا و شهدای کلیسا به دستمان رسیده با قلب و روح و جانمان پاسبانی کنیم.
خواندن و ایمان بر حقایق اصیل و کتاب مقدسی این اعتقادنامه برای هر فرد ایماندار ضروری است و چه بسیار نیکو و شایسته است که در جمع ایمانداران چه در کلیسا و چه در گروههای خانگی برای یاد آوری حقایق ایمانی خویش آن را با اتحاد و یکدلی بخوانیم و ارج بنهیم.
ما با خواندن جملات این اعتقادنامه در واقع به دنیا حقیقت ایمان خویش را ابراز می کنیم و در برابر بدعتها و مکاتب غلط و طرز تلقی های غلط از مفاهیم و اصول ناب ایمان مسیحی دفاع می کنیم و با

دانستن این اعتقادنامه در حقیقت می توانیم معلمین دروغین را از معلمین راستین تشخیص دهیم.
باشد که خواندن این اعتقادنامه و حتی از حفظ شدن آن ما را در طریق حفظ و پاسبانی از حقیقتی که یکبار به مقدسین سپرده شد یاری کند.
آمین

اعتقاد نامه نیقیه – قسطنطنیه
ما ایمان داریم به یک خدا ، پدر قادر مطلق ، خالق آسمان و زمین و همه چیزهای دیدنی و نادیدنی.
ما ایمان داریم به یک خداوند. عیسی مسیح ، پسر یگانه خدا ، مولود از پدر پیش از خلقت جهان ، نور از نور ، خدای حقیقی از خدای حقیقی ، مولود و نه مخلوق، همذات با پدر . توسط اوهمه موجودات خلق شده ، به خاطر ما انسانها و برای نجات ما ، وی از آسمان نزول کرد و از روح القدس و مریم باکره جسم گردید و انسان شد.
در دوران حکمرانی پنطیوس پیلاطوس به خاطر ما مصلوب شد ، رنج کشید و دفن شد. در روز سوم ، بر حسب کتب مقدس ، از مردگان قیام کرد و به آسمانها صعود نمود. وی بر دست راست پدر نشسته است و مجددا با جلال ظهور خواهد کرد تا زندگان و مردگان را داوری کند. ملکوت او را انتهایی نیست.
ما ایمان داریم به روح القدس ، خداوند و حیات بخش صادر شده از پدر و از پسر. در کنار پدر و پسر ، او باید پرستیده و تجلیل شود. او توسط انبیا سخن گفته است.
ما ایمان داریم به یک کلیسای جامع(کاتولیک)، مقدس و رسولی.  برای آمرزش گناهان به یک تعمید معترفیم.
ما منتظر قیام مردگان و حیاتی که در جهان آینده خواهد آمد هستیم.
آمین.