دلیل همه چیز

منظور و هدف نهایی این جهان این است که جلال خدا را نمایان سازد.
خدا همه این موجودیت را که شامل حال ما نیز میشود را، به جهت جلال خودش خلق فرموده است. بدون جلال خدا هیچ چیزی وجود نخواهد داشت.

جلال خدا چیست؟
جلال خدا، خودخداست. جلال خدا، اساس ماهیت اوست. قدر و منزلت الهیش، تشعشع شکوهش، تجلی قدرتش، و عرصه حضور وی است. جلال خدا، بیانی از خوبی او و کلیه خصوصیات ذاتی و درونی اوست.

جلال خدا کجاست؟
کافیست به اطراف خود نگاه کنیم. هر چیزی که توسط خدا خلق شده، به نوعی جلال او را نمایان میسازد. از کوچکترین ذرات میکروسکوپی گرفته تا کهکشان راه شیری، از غروب آفتاب تا ستاره ها، تمامی خلقت، جلال خدا را آشکار میسازد. کتاب مقدس می فرماید:
آسمان جلال خدا را بیان می کند. مزمور ۱:۱۹

در طول تاریخ خدا به روشهای گوناگون جلال خود را آشکار نموده است. اولین بار خدا جلال خود را در باغ عدن، سپس به موسی، پس از آن در خیمه و هیکل، بعدها از طریق کلیسا آشکار نموده است. جلال خدا به صورت شعله آتش، ابر، رعد، ستون دود، و نوری بسیار قوی تصویر شده است. در آسمان، جلال خدا، آنجا را منور خواهد نمود. کلام خدا می فرماید:
شهر احتیاج ندارد که آفتاب یا ماه آن را روشنایی دهد زیرا که جلال خدا آن را منور می سازد. مکاشفه ۲۳:۲۱

عیسی مسیح، به بهترین شکل جلال خدا را نمایان ساخت. او، یعنی نور جهان، طبیعت و حقیقت خدا را آشکار کرد. در ارتباط با شناخت خدا، به خاطر وجود عیسی مسیح، ما دیگر در نادانی و تاریکی به سر نمیبریم. کتاب مقدس میفرماید:
فرزند خدا، منعکس کننده جلال خداست.
عیسی به زمین آمد تا ما جلال خدا را به طور کامل درک کنیم.
کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد، پر از فیض و راستی وجلال او را دیدیم، جلالی شایسته پسر یگانه پدر. یوحنا ۱۴:۱

ما مدیون خدا هستیم تا به اندازه توانمان او را احترام کنیم، از آنجا که همه چیز را او آفریده، او شایستگی تمامی جلال را نیز دارد کتاب مقدس می فرماید

ای خداوند خدای ما، تو تنها شایسته ای که صاحب جلال و حرمت و قدرت باشی، زیرا تو همه چیز را آفریدی. مکاشفه ۱۱:۴

در تمامی جهان، فقط دو مخلوق از مخلوقات خداوند در جلال دادن کوتاهی ورزیده اند:
فرشتگان سقوط کرده (شیاطین) و ما (آدمیان)
هر نوع گناه در اصل به معنای قصور در جلال دادن خداوند است. به بیان دیگر، یعنی دوست داشتن چیزی بیش از خدا. سرپیچی از جلال دادن خدا سرکشی و طغیانی مغرورانه است، و این همان گناهی است که باعث سقوط شیطان و همچنین انسان گردید. ما به روش های گوناگون برای جلال خود و نه جلال خدا زیسته ایم. کتاب مقدس می فرماید:
همه گناه کرده اند و از جلال خدا محرومند. رومیان ۲۳:۳
هیچکدام از ما آنگونه که شایسته خداست، او را در زندگی خود جلال نداده ایم. این بدترین گناه و بزرگترین اشتباهی است که ما می توانیم مرتکب شویم. از سوی دیگر، جلال دادن خدا در زندگی، بزرگترین موفقیتی است که ما می توانیم در این زندگی کسب کنیم. خدا چنین می گوید:
تمام کسانی که مرا خدای خود می دانند، خواهند آمد، زیرا ایشان را برای جلال خود آفریده ام. اشعیا ۷:۴۳
پس این باید هدف عالی زندگی مان باشد.

چگونه میتوانم سبب جلال یافتن خدا گردم؟

عیسی مسیح به پدر گفت: من بروی زمین تو را جلال دادم و کاری را که به من سپردی تا بکنم به کمال رسانیدم. یوحنا ۴:۱۷
عیسی، حرمت خدا را در انجام و دستیابی به هدفی که برای آن به روی زمین آمده بود، نگاه داشت. ما نیز باید به همینگونه خدا را احترام و اطاعت کنیم.
هرگاه هر مخلوقی در روی زمین به هدفی که برای آن خلق شده دست بیابد، این مایه جلال خدا خواهد بود. آیرنیوس قدیس چنین گفته:
انسان کاملا زنده، نمایشگر جلال خداست.

فیض و شادی خداوند با شما باد

برگرفته از کتاب زندگی هدفمند نوشته: ریک وارن
مترجم: منصور خواجه پور