شکر شکر شکر پدر آسمانی رو شکر خداوندم عیسی مسیح را شکر وشکر به خاطر روح القدس که چقدر با قوت و برکت درما فرزندانش کار میکنه وشکر به خاطر وجود شما عزیزان که به ما قوت قلب میدید