قربانی عشق

به نظر تو مخاطب پولس رسول چه کسی بود وقتیکه فرمود “ما بخاطر مسیح نادان هستیم و تو در مسیح دانا.” تو مخاطب بودی! نه…

هر روز بمیر

خیلی ها فکر میکنند که ” مردن در خود “ است که دردناک است مرگ زمانی دردناک است که در مقابل آن مقاومت میکنی. تصوراتت…