خدا آغار همه چیز

زیرا همه چیز به واسطه او آفریده شد: آنچه در آسمان و آنچه بر زمین است٬ دیدنیها ونادیدنیها٬ تختها و فرمانرواییها٬ ریاستها و قدرتها؛ همه…