بخشش

تا زمانی که کسی در زندگیتان وجود دارد که باید ببخشیدش آزادانه زندگی نمیکنید! اطرافتان پر از کسانی است که ممکن است شما را برنجانند،…

حیات شما چیست؟

  درک و تعریف شما از زندگیتان تعیین کننده آخرت شماست. دیدگاه شما از زندگی، بر روی نحوه صرف وقت، پول، بهره برداری از استعداد،…

دعا کردن

یک داستانی از یک مرد فرانسوی به جا مانده است. مردی که توانسته بود خیلی خوب از کمپ های زندانیان در جنگ، فرار کند وجان…

هفته ی مقدس چیست؟

هفته ی مقدس چیست؟ هفته ی مقدس مهمترین هفته برای مسیحیان است که آنها را برای عید قیام آماده می کند. شروع هفته ی مقدس…