سفر روحانی شما

آیا تا به حال کنجکاو بوده اید همکار شما که پشت میز کناری نشسته است، به قدرتی برتر اعتقاد دارد، یا نه؟ آیا همسایه شما…