love

مهمترین چیز

اصلا مهم نیست که چه بگویم، چه بیندیشم و یا چه بکنم، بدون محبت هیچ هستم. اول قرنتیان، ۳:۱۳
منظور من از محبت این است که مطابق احکام خدا زندگی کنیم. آری، آن فرمان که از اول شنیدید این است که باید در محبت زندگی کنید. دوم یوحنا آیه ۶

داستان زندگی، داستان عشق است.
از آنجا که خدا محبت است، مهمترین درسی که او مایل است شما بیاموزید این است که چگونه محبت نمایید. در محبت نمودن است که بیشترین شباهت را به خدا پیدا می کنیم، و نیز، محبت پایه و اساس تمام احکامی است که او به ما بخشیده است:
زیرا که تمامی شریعت در یک جمله کامل میشود یعنی در اینکه همسایه خود را چون خویشتن محبت نما. (غلاطیان ۱۴:۵)
محبت نمودن بدون خودآگاهی کار آسانی نیست و بر خلاف طبیعت خودمحورانه ما میباشد. به همین دلیل است که به ما فرصتی به اندازه طول زندگیمان داده شده تا این مهم را بیاموزیم. صد البته، خدا میخواهد که ما همه را محبت نماییم، ولی او به ویژه می خواهد که ما بیاموزیم چگونه سایر اعضای خانواده الهی را محبت نماییم. چنانکه در گذشته دیدیم، این دومین هدف خدا برای زندگی ماست. پطرس رسول چنین می فرماید:
برادران را محبت نمایید. اول پطرس ۱۷:۲
پولس رسول این احساس را چنین بیان میکند:
پس تا آنجا که فرصت داریم به همه نیکی کنیم، مخصوصا به کسانیکه در ایمان با ما اعضای یک خانواده هستند. غلاطیان ۶:۱۰
چرا خدا اصرار میکند که ما توجه و محبتی خاص نسبت به سایر ایمانداران داشته باشیم؟ به چه دلیل ارجحیت اول در محبت با ایمانداران است؟ دلیلش این است که خدا مایل است که خانواده او بیشتر از هر چیز دیگر؛ از روی محبتی که به یکدیگر دارند، شناخته شوند.
عیسی میسح فرموده که نه اصول اعتقادی ما بلکه محبت ما نسبت به یکدیگر بزرگترین شهادتی است که می توانیم به این دنیا بدهیم. او در کلام خود این چنین می فرماید:
اگر نسبت به یکدیگر محبت داشته باشید، همه خواهند فهمید که شاگردان من هستید. یوحنا ۳۵:۱۳
در آسمان برای همیشه، از بودن با خانواده الهی بهره مند خواهیم شد، ولی قبل از آن یکسری وظایف سخت بر عهده ماست که با انجام آنها خود را برای ابدیتی در محبت زیستن آماده میسازیم. خدا توسط “مسئولیت های خانوادگی” ما را آموزش میدهد و در راس آنها می آموزد که چگونه محبت به یکدیگر را تمرین کنیم.
خدا میخواهد شما رابطه ای صمیمانه و مداوم با سایر ایمانداران داشته باشید تا در نتیجه آن بتوانید محبت نمودن را در خود گسترش بخشید. محبت را نمیتوان در تنهایی آموخت. برای این آموزش باید با سایر انسانها در ارتباط باشید، افرادی که گاهی کسالت آور بوده و موجب رنجش نیز می گردند. از طریق محبت و دوستی است که میتوانیم به سه حقیقت مهم دست بیابیم.

بهترین رویه زندگی محبت است:
محبت باید مهمترین کار، اصلی ترین هدف و بزرگترین آرزوی شما باشد. محبت نه بخش عظیمی از زندگی بلکه مهمترین بخش آن است. کتاب مقدس می فرماید:
محبت را مهمترین هدف زندگی خود بدانید اول قرنتیان ۱:۱۴
زندگی بدون محبت بی ارزش است. پولس رسول این مسئله را چنین عنوان میکند:
اگر تمام اموال خود را به فقرا ببخشم و بخاطر اعلام پیغام انجیل، زنده زنده در میان شعله های آتش سوزانده شوم، اما نسبت به انسانها محبتی نداشته باشم، تمام فداکاری هایم بیهوده خواه بود. اول قرنتیان ۳:۱۳
گاهی اوقات در زندگی چنان عمل میکنیم که انگار روابط با اطرافیان مان را باید با زور در میان سایر برنامه هایمان بگنجانیم. گاهی میگوییم که فرصت ندارم حتی با فرزندم  و یا همسرم وقت داشته باشم! یا اینکه باید یک زمانی را برای دیگران توی زندگی ام در نظر بگیرم! روابط نباید چیزی همانند چیزهای معمولی زندگی برایتان باشد. خدا میگوید که روابط یعنی زندگی.
از ده فرمان خدا به موسی، فقط چهار فرمان از رابطه ما با خدا سخن میگوید در حالیکه شش فرمان دیگر مربوط به روابطمان با سایر انسان هاست. ولی در هر حال موضوع همه ی این ده فرمان رابطه است. عیسی مسیح این ده فرمان را در دو جمله خلاصه کرد:
خداوند خدای خود را به همه دل محبت نما، این است حکم اول و اعظم . و دوم مثل آن است یعنی اینکه همسایه خود را مثل خود محبت نما. این دو حکم، اساس تمامی شریعت موسی و نوشته های پیامبران است. متی باب۲۲
گرفتاری و مشغله بزرگترین دشمن رابطه است.
محبت هرگز از بین نمی رود:
دلیل دیگری که خدا از میخواهد که محبت را مهمترین بخش زندگیمان قرار دهیم این است که محبت ابدی و فنا ناپذیر است:
و الحال این سه چیز باقی است: یعنی ایمان و امید و محبت که بزرگترین اینها محبت است. اول قرنتیان ۱۳:۱۳
محبت از شما ارثی ماندگار برجای میگذارد. این رفتار و برخورد شما با دیگران است که پس از شما بر جای می ماند. مادر ترزا میگوید: اینکه شما چقدر کار می کنید مهم نیست، بلکه میزان محبتی که برای انجام آن کار صرف میکنید، مهم است.
در آخرین لحظات زندگی است که می فهمیم، زندگی یعنی رابطه با دیگران. شخص حکیم کسی است که این حقیقت را هر چه زودتر، قبل از اینکه خیلی دیر باشد، درک کند.
داوری در آخرت بر اساس محبتمان خواهد بود:
ما در ابدیت با مقیاس محبت مورد ارزیابی قرار خواهیم گرفت. یکی از راههای خدا برای اندازه گیری رشد روحانی ما بررسی کیفیت و نوع روابطمان با دیگران است. عیسی مسیح می فرماید:
آنچه برای یکی از کوچکترین برادران من کردید، در واقع برای من کردید متی ۲۵:۴۰
وقتی شخصی به ابدیت نقل مکان میکند، همه چیز این دنیا را پشت سر میگذارد.. تنها چیزی که از این دنیا همراه با شما به ابدیت منتقل می گردد، خصوصیات شخصی شماست. برای همین کلام خدا میفرماید:
برای کسیکه با مسیح متحد است، آنچه اهمیت دارد ایمان است که با محبت عمل میکند. غلاطیان
برای این موضوع دعا کنید تا بتوانید به خدا و دیگران بیشتر محبت بورزید و برای آن وقت صرف کنید. این محبت و وقت صرف کردن را خانواده خود شروع کنید. با همسر و فرزندتان وقت بگذارید. با پدر مادرتان وقت بگذارید . توجه شما مهمترین چیز برای آنهاست.
مسیح الگوی کامل محبت در زندگی ماست او جان خود را برای این محبت فدا کرد.
خدا جهان را چنان محبت نمود که پسر یگانه خود را داد… یوحنا
همین امروز را برای محبت کردن شروع کنید ممکن است فردا دیر باشد. اگر کسی از شما کمکی خواسته و اگر توان این را دارید که کمکی باشید این محبت را دریغ نکنید. دنیا در حال تغییر است. انسانها فوت میکنند و فرزندان بزرگ میشوند و فرصت ها تمام میشود.. همین امروز را برای محبت انتخاب کنید.
نویسنده : ریک وارن
زندگی هدفمند