فیلم سینمایی” سیزدهمین روز “

این فیلم بسیار زیبا و تاثیر گذار، ماجرای معجزاتی است که در شهر فاطیمای کشور پرتقال ، توسط مریم مقدس بوقوع پیوست

و بیشتر از ۷۰ هزار تن از مردم ایماندار و بی ایمان شاهد این معجزات با شکوه بودند و از طریق این معجزات شفاها و معجزات در کلیسا و ایمانداران جاری شد

روز سیزدهم

شروع معجزه از روز ۱۳ ماه می بود به مدت ۶ ماه- و هر سیزدهم ماه – مریم مقدس مادر خداوند – بر آن سه کودک ظاهر میشد و با آنها سخن میگفت و رازهای بسیاری را با آنها در میان میگذاشت –

در آخرین سیزدهم یعنی ماه اکتبر معجزه یی بسیار بزرگ به وقوع پیوست که تمامی افرادی که حتی برای تمسخر مریم مقدس و کلیسای مسیح آمده بودند.. به چشم خود شاهد آن شدند و به مسیح ایمان آوردند.. فیلم را تماشا کنید:

روز سیزدهم – فیلم سینمایی معجزه مریم مقدس در شهر فاطیما در کشور پرتقال