ضربه مغزی

چگونه جان فردی را که دچار ضربه مغزی شده است نجات دهیم؟

در یک گاردن پارتی خانم ژولی پایش به سنگی خورد وبا پشقاب غذا در دستش به زمین خورد. دوستان کمک کرده و او را از زمین بلند و بر نیمکتی نشاندند و جویای حالش شدند. جواب داد حالش خوب است وناراحتی ندارد. مهماندار پشقاب جدیدی با غذا به ایشان داد.
خانم ژولی بعد از ظهر خوبی را به اتفاق دوستانش گذراند و بسیار راضی باهمسرش به خانه برگشت چند ساعت بعد همسر ژولی به دوستانی که در گاردن پارتی بودند تلفن کرد و اطلاع داد که ژولی را به بیمارستان برده اند. خانم ژولی در ساعت ۱۸ همان روز در بیمارستان فوت کرد و پزشگان علت را سکته مغزی تشخیص دادند.
 (A..V.C (Accident vasculaire cöébral

چند لحظه از وقت خود را به مطالبی که در پی می آیند معطوف کنی شاید روزی شما با چنین اتفاقی برخورد کنید و بتوانید زندگی شخصی را نجات دهید.

یک متخصص اعصاب (نرولوگ) می گوید بعد از یک ضربه مغزی که منجر به خون ریزی رگی در ناحیه مغز شده،اگر شخص ضربه دیده را در زمانی کمتر از سه ساعت به بیمارستان برسانند امکان بر طرف کردن حادثه و نجات شخص بسیار زیاد است. ولی همواره باید قادر به تشخیص حادثه بود و این عمل بسیار ساده است پزشک متخصص می گوید مهمترین وظیفه تشخیص  حادثه خون ریزی مغزی است و بعد از تشخیص و قبل از سه ساعت باید شخص را به پزشک  رساند متخصص می گوید یک شاهد حاد با آشنا بودن به علائم خون ریزی مغزی می تواند با سه سئوال ساده از مریض به سهولت او را نجات دهد. اگر در آن گاردن پارتی یک نفر سئوالهای زیررا از ژولی کرده بود حتما  ژولی زیبا و جوان اکنون زنده بود. 

 ــ از بیمار یا شخص ضربه مغزی خورده بخواهید به خندد.
 ــ از بیمار یا شخص ضربه خورده بخواهید دو دستش را بالا نگه دارد.
ــ از بیمار یا شخص ضربه خورده بخواهید یک جمله ساده را تکرار کند.  مثلا بگوید خورشید در آسمان بسیار خوب می درخشد. 

 اگر بیمار یا شخص ضربه خورده قادربه انجام یکی از این کارها نباشد باید فوری اورژانس را خبر کرده وبیمار را به بیمارستان منتقل کرده و به مسئول مربوطه عدم اجرای یک یاچند اعمال فوق را اطلاع داده تا ایشان پزشک را در جریان گذارد. یک متخصص قلب و یا اعصاب می گوید.

 اگر کسی این مطلب را دریافت کند حداقل آنرا برای ده نفر دیگر ارسال دارد، مطمئن باشد که در زندگی اش جان یک یا چند فرد را نجات داده است. توجه کنید، تعداد افرادی که این روزها با اینترنت کار میکنند در دنیا چقدر است و اگر ده نفر به ده نفر دیگر این مطلب را ارسال دارند، تعداد افراد آشنا با این سئوالها به صورت تابع نمایی درکمتر از یک ماه به میلیونها نفرخواهد رسید.