سخنانی گهربار از مادر ترزا

 

با یکدیگردر خانه هایتان مهربان باشیدو با آنهایی که در اطرافتان هستند نیز مهربان باشید.
من ترجیح میدهم به جای انجام معجزات با روحیه ای نامهربان و بی محبت، شما حتی گاهی مرتکب اشتباهی شوید اما در یک روح مهربان و پذیرا.

گاهی فقط یک کلمه، یک نگاه یا یک عمل شتابزده میتواند قلب کسانی را که دوستشان داریم را از ما مکدر و تیره کند.

مطرود شدن بدترین بیماری و مرضی است که هر انسانی میتواند آن را تجربه کند. این روزها ما دارو برای جذام و جذامیان داریم تا بتوانیم آنها را معالجه کنیم، برای انواع بیماریها دارو و معالجاتی یافت میشود، ولی برای مطرود بودن و طرد شدگی …!!!

بجز دستان مشتاق و مصمم به خدمت کردن و قلبی مملو از محبت برای عشق ورزیدن، هیچ وسیله دیگری نمیتوان برای معالجه آن یافت.

در طی روز همواره سعی کنید که نیاز به دعا و دعا کردن را احساس نمایید و لمس کنید. نیایش قلب را می گشاید تا قلب قادر به پر شدن و مملو گردیدن از حضور خدا شود.
بطلبید و جستجو کنید و قلب شما به اندازه کافی برای یافتن او و نگهداری او به عنوان دارایی تان بزرگ خواهد شد.

خدایا
مرا از مرگ به حیات رهبری نما
از کژی به حقیقت
از یاس به امید
از ترس به یقین
از نفرت به عشق
از جدال به آرامش

بگذار صلح و آرامش، قلبهای مارا، دنیای مارا وکائنات را پر سازد.
آمین

بر گرفته از کتاب مادر ترزا ترجمه ” کیوان سایروس”

برای تهیه این کتاب به فارسی میتوانید به وبسایت انتشارات ۲۲۲مراجعه کنید.