رستاک- موسیقی نوروزی قسمت اول

موسیقی نوروزی بسیار زیبا از همه اقوام ایرانی

با گروه رستاک

قسمت اول: