دعا برای آغازسال نو

دعا و آیات کتاب مقدس برای آغازسال نو و سال جدید:

  حتّی‌ جوانان‌ هم‌ درمانده‌ و خسته‌ می‌گردند و شجاعان‌ بکلّی‌ می‌افتند.
  امّا آنانی‌ که‌ منتظر خداوند می‌باشند قوّت‌ تازه‌ خواهند یافت‌ و مثل‌ عقاب‌ پرواز خواهند کرد. خواهند دوید و خسته‌ نخواهند شد. خواهند خرامید و درمانده‌ نخواهند گردید.(اشعیا)

پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقت تازه‌ای است؛ چیزهای کُهنه درگذشت، اینک، همه‌چیز تازه شده است.  (دوم قرنتیان)

برای خداوند سرود تازه بسرایید زیرا کارهای عجیب کرده است. دست راست و بازوی قدّوس او، او را مظّفر ساخته است.(مزمور۹۸)

زیرا یقین می‌دانم که دردهای زمان حاضر نسبت به آن جلالی که در ما ظاهر خواهد شد هیچ است. (رومیان)

اینک‌ من‌ چیز نویی‌ بوجود می‌آورم‌ و آن‌ الا´ن‌ بظهور می‌آید. آیا آن‌ را نخواهید دانست‌؟ بدرستی‌ که‌ راهی‌ در بیابان‌ و نهرها در هامون‌ قرار خواهم‌ داد.  (اشعیا)

دعای سال نو

تا آنکه شما از جهت رفتار گذشتهٔ خود، انسانیّت کهنه را که از شهوات فریبنده فاسد می‌گردد، از خود بیرون کنید.
و به روح ذهن خود تازه شوید. (افسسیان)

و تو را دوست‌ داشته‌، برکت‌ خواهد داد، و خواهد افزود، و میوه‌ بطن‌ تو و میوه‌ زمین‌ تو را و غله‌ و شیره‌ و روغن‌ تو را و نتایج‌ رمه‌ تو را و بچه‌های‌ گله‌ تو را، در زمینی‌ که‌ برای‌ پدرانت‌ قسم‌ خورد که‌ به‌ تو بدهد، برکت‌ خواهد داد. (تثنیه)

زیرا خداوند می‌گوید: فکرهایی‌ را که‌ برای‌ شما دارم‌ می‌دانم‌ که‌ فکرهای‌ سلامتی‌ می‌باشد و نه‌ بدی‌ تا شما را در آخرت‌ امید بخشم‌. (ارمییا)

زیرا که‌ البته‌ آخرت‌ هست‌، و امید تو منقطع‌ نخواهد شد. (امثال)

ای جمیع مقدّسانِ خداوند او را دوست دارید. خداوند اُمنا را محفوظ می‌دارد و متکبران را مجازات کثیر می‌دهد.
قوی باشید و دل شما را تقویت خواهد داد، ای همگانی که برای خداوند انتظار می‌کشید!(مزامیر)

برگزیدگان برحسب علم سابق خدای پدر، به تقدیس روح برای اطاعت و پاشیدن خون عیسی مسیح. فیض و سلامتی بر شما افزون باد.
  متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که بحسب رحمت عظیم خود ما را بوساطت برخاستنِ عیسی مسیح از مردگان از نو تولید نمود برای امید زنده، (اول پطرس)

از رأفت‌های‌ خداوند است‌ که‌ تلف‌ نشدیم‌ زیرا که‌ رحمت‌های‌ او بی‌زوال‌ است‌.
آنها هر صبح‌ تازه‌ می‌شود و امانت‌ تو بسیار است‌.
و جان‌ من‌ می‌گوید که‌ خداوند نصیب‌ من‌ است‌، بنابراین‌ بر او امیدوارم‌.  (مراثی ارمییا)

و امید باعث شرمساری نمی‌شود زیرا که محبّت خدا در دلهای ما به روح‌القدس که به ما عطا شد ریخته شده است.(رومیان)

و ایشان‌ را یکدل‌ خواهم‌ داد و در اندرون‌ ایشان‌ روح‌ تازه‌ خواهم‌ نهاد و دل‌ سنگی‌ را از جسد ایشان‌ دور کرده‌، دل‌ گوشتی‌ به‌ ایشان‌ خواهم‌ بخشید. (حزقیال)

به یکدیگر دروغ مگویید، چونکه انسانیّت کهنه را با اعمالش از خود بیرون کرده‌اید،
و تازه را پوشیده‌اید که به صورت خالق خویش تا به معرفت کامل، تازه می‌شود، (کولسیان)

و آن تختنشین گفت، الحال همه‌چیز را نو می‌سازم. و گفت، بنویس، زیرا که این کلام امین و راست است. (مکاشفه)

امّا من‌ بسوی‌ خداوند نگرانم‌ و برای‌ خدای‌ نجات‌ خود انتظار می‌کشم‌ و خدای‌ من‌ مرا اجابت‌ خواهد نمود.  (میکاه)

امّا آنانی‌ که‌ منتظر خداوند می‌باشند قوّت‌ تازه‌ خواهند یافت‌ و مثل‌ عقاب‌ پرواز خواهند کرد. خواهند دوید و خسته‌ نخواهند شد. خواهند خرامید و درمانده‌ نخواهند گردید.(اشعیا)

آمین