تاثیر قیام مسیح در زندگی روزمره

اگر مسیح برنخاست، باطل است وعظ ما و باطل است ایمان شما.

کشیش آرامائیس در این مقاله لزوم ایمان به قیام مسیح را برای ما شرح می دهد.

فیام خداوندمان عیسی مسیح(۱۲ آپریل) را به همه مومنین تبریک می گویم،
باشد که همه ما در قوت قیام او زندگی کنیم. و این روز خجسته را نه فقط در تاریخ به یاد آوریم بلکه هرروزه تأثیر و قوت آن را در زندگی خود تجربه کنیم. خدای پدر را برای زنده شدن فرزندش عیسی مسیح شکر    می کنم چون ایمان ما عبث نیست و بر پایه و اساس همین حقیقت بنا شده است. پولس رسول دراول   قرنتیان ۱۵: ۱۴ و ۱۷ می فرماید ” و اگر مسیح برنخاست باطل است وعظ ما و باطل است ایمان شما ” و ” اما هرگاه مسیح برنخاسته است ایمان شما باطل است و شما تاکنون در گناهان خود هستید”

از شخصی پرسیدند: چرا به مسیح ایمان داری؟ او در جواب گفت: در راهی که قدم می زدم به یک دوراهی رسیدم و نمی دانستم از کدام طرف باید راهم را ادامه دهم. بطرف چپ خیره شدم شاید کسی را پیدا کنم اما یک نفر کنار جاده افتاده و مرده بود. به طرف راست نگاه کردم و شخصی را ایستاده دیدم. از او پرسیدم که به کدام سو باید حرکت کنم؟ او گفت: من راه و راستی و حیات هستم. اگر می خواهی به مقصد برسی تنها راه همین است. و من او را که اسمش عیسی مسیح است پیروی کردم.
عزیزان من، حقیقاً اگر عیسی مسیح زنده نبود، چه کس می توانست این انسان گمراه را راهنمایی کند و نجات بخشد. دیگر چه امیدی باقی می ماند و چگونه می توانستیم در این دنیای گناه آلود در پاکی و تقدس زندگی کنیم؟

همه ما تا کنون آزادی از گناهان، بندها و اسارتها را تجربه کرده ایم! این قدرت از کجا بود؟ آیا اعتماد به نفس ما قوی بود؟ یا اینکه ریاضت کشیدن زیاد، ما را آزاد کرد؟ دنیای امروز و روانشناسی مدرن به ما           می آموزند که ما با قدرت خود می توانیم بر هر چیز مسلط باشیم. ولی با تمام علم و تکنولوژی موجود می بینیم که وضیعت انسان روزبروز بدتر و بدتر می شود. اما ما ایمانداران چگونه می توانیم در آزادی کامل زندگی کنیم؟

بیایید با هم به کلام خدا رجوع کنیم و افسسیان ۱: ۱۶ ــ ۱۹ را بخوانیم.
” باز نمی ایستم از شکر نمودن برای شما و از یاد آوردن شما در دعاهای خود، تا خدای خداوند ما عیسی مسیح که پدر ذوالجلال است، روح حکمت و کشف را در معرفت خود به شما عطا فرماید تا چشمان دل شما روشن گشته، بدانید که امید دعوت او چیست و کدام است دولت جلال میراث او در مقدسین، و چه مقدار است عظمت بینهایت قوت او نسبت به ما مومنین بر حسب عمل توانایی قوت او. “

در این آیات آرزوی پولس رسول برای ایمانداران افسس چیست که باعث رشد آنان در فهم و حکمت می شود؟

۱)     امید دعوت ( حیات ابدی)
۲)     دولت جلال میراث مسیح در مقدسین
۳)     مقدار عظمت بینهایت قوت او نسبت به ما مومنین بر حسب عمل توانایی قوت او

نکات اول و دوم موضوعات بسیار مهمی می باشند اما، موضوع مورد صحبت ما از این آیات فقط نکته سوم می باشد.

فی الواقع مسیح قیام کرد، و این تأییدی بر کار عظیمش روی صلیب بود. او برای اثبات قیام و زنده بودنش،
به مدت چهل روز روی زمین در جسم زندگی  کرد و  باعث  تقویت  شاگردان  شد و آنها را از ترسها آزاد
گردانید. در این مدت او بارها خود را به افراد گوناگون در جای های مختلف ظاهر نمود.

۱.     عیسی خودش پیشگویی کرد                    متی ۱۶: ۲۱، مرقس ۹: ۹ و۱۰، یوحنا ۲: ۱۸ ــ ۲۲
۲.     پیشگویی در عهد عتیق                          مزمور ۱۶: ۱۰ مقایسه با اعمال رسولان۲: ۲۵ ــ ۳۱
۳.     قبر خالی بود                                      یوحنا ۲۰: ۳ ــ ۹
۴.     به مریم مجدلیه                                    یوحنا ۲۰: ۱۱ــ ۱۸
۵.     به زنان دیگر                                     متی ۲۸: ۸ــ ۱۰
۶.     به پطرس رسول                                  لوقا ۲۴: ۳۴ و ۱ قرنتیان ۱۵: ۵
۷.     به دو شاگرد در راه عموآس                     لوقا ۲۴: ۱۳ ــ ۳۱
۸.     به شاگردان، منجمله بر توما                    یوحنا ۲۰: ۲۴ ــ ۲۹
۹.     به شاگردان در کناره دریای طبریه            یوحنا۲۱: ۱ ــ ۲۳
۱۰. به دیگر شاگردان و به بیش از پانصد نفر زن و مرد  اعمال رسولان ۱: ۱ــ۴ و ۱ قرنتیان ۱۵: ۱ــ ۹

اما شیطان با دانستن قوت قیام مسیح، سعی و تلاش می کند تا چشمان روحانی و فهم مردم  را برای درک این حقیقت ببندد و کور سازد. آیا می دانید چرا؟ چون در قیام مسیح قدرتی وجود دارد که ما را هر روزه بر کارهای شریر پیروز می گرداند.
در انجیل متی ۲۸: ۱۱ــ ۱۵ چنین می خوانیم که به محافظین رشوه داده شد تا به دروغ داستان دیگری را ارائه دهند. حتی شاگردان نیز از یاد برده بودند که مسیح از مردگان قیام خواهد کرد ( لوقا ۲۴: ۵ ــ ۱۲ ). امروزه نیز گروه ها و ادیان مختلفی وجود دارند که قیام عیسی خداوند از مردگان را انکار می کنند. این همان دروغ شیطان است.

قیام عیسی مسیح قلب انجیل می باشد.

بدون قیام مسیح انجیل و نجات هیچ معنی و مفهومی ندارد. برای همین نیز، شاگردان، تعلیم می دادند و در عیسی به قیامت از مردگان اعلام می نمودند. حتی سران کشور و روسای کَهَنه آن زمان نیز پی به این حقیقت برده بودند که قیام مسیح قدرت عظیمی دارد و به همین منظور آنان مضطرب شده بودند. اعمال رسولان ۴: ۲

پولس رسول در فیلیپیان ۳: ۸ می گوید “… بخاطر او همه چیز را زیان کردم و فضله شمردم…” و در آیه ۱۰ ادامه می دهد ” و تا او را و قوت قیامت وی را و شراکت در رنجهای وی را بشناسم و با موت او مشابه گردم ” برای چه پولس می خواست “قوت قیامت” مسیح را بفهمد؟ پطرس در رساله دوم خود ۱: ۳آیه زیبایی را می نویسد که باعث تقویت ما است تا خسته خاطر نشویم و خود را در مشغله و دشواریها زندگی تنها و بی قوت نبینیم.
” چنانکه قوت الهی او همه چیزهایی را که برای حیات و دینداری لازم است به ما عنایت فرموده است به معرفت او که ما را به جلال و فضیلت خود دعوت نموده ”
” قوت الهی او” چه نوع قوتی است؟ اگر قوت سنج بگذاریم تا چه درجه ای این قدرت را می شود تخمین زد؟ این قوت الهی را به چه چیزمی توان تشبیه کرد؟ آن را با چه مقایسه خواهید نمود؟ با انفجار بمب اتم؟ کلام خدا صریحاً جواب را میدهد. همانطور که در ابتدا از افسسیان ۱: ۱۶ــ ۱۹ را خواندیم، می خواهم اکنون توجه شما را به آیه  ۲۰ باب ۱ رساله به افسسیان جلب کنم. ” که در مسیح عمل کرد چون او را از مردگان برخیزانید و بدست راست خود در جای های آسمانی نشانید ”
” قوت الهی او” که از رساله دوم پطرس خواندیم، در واقع این همان قوتی است که عیسی مسیح را از مردگان زنده کرد. و این قوت است که برای حیات و دینداری، ما را در طول زندگیمان یاری می کند، ما را
تقویت می بخشد و پیروز می گرداند. ( برای درک و کشف این حقیقت با صدای بلند بگویید هللویا، خدا را شکر).

پس با همین باور و ایمان اجازه دهید تا آن قدرتی که مسیح را از مردگان زنده کرد، شما را نیز در زندگی روحانیتان پیروز گرداند.

مسیح برخاست از مردگان
متبارک است قیام مسیــــح

کشیش آراماییس قاراخانیان