اعتیاد

اعتیاد

برنامه های آموزنده درباره ی اعتیاد

اعتیاد
اعتیاد

توسط: کشیش میلتن

ویدیوی قسمت اول:

http://www.youtube.com/watch?v=WesyIps9N5M

 

ویدیوی قسمت دوم:  http://www.youtube.com/watch?v=xIem8M5-RsY

 

ویدیوی قسمت سوم:

http://www.youtube.com/watch?v=oeG7G5xYt7w

 

ویدیوی قسمت چهارم:

http://www.youtube.com/watch?v=OHRpaQN4YNs

 

ویدیوی قسمت پنجم:

http://www.youtube.com/watch?v=KKOw2xhqyJc