آغازهنر مسیحی

شروع هنر مسیحی که بصورت مشخص تشخیص داده شده، به پایان قرن ۲  و آغاز قرن ۳ میلادی بازمیگردد. با درنظر گرفتن اینکه در عهد عتیق برای تصاویر منقوش بروی دیواره ی غارها، مانع بسیار بوده است، این نکته  قابل اهمیت است که چرا بلافاصله  در اولین سالهای مسیحیت هنر مسیحی به سرعت شکل گرفت. هر چند استفاده از تصاویر در فرهنگ مسیحی نیز گاهی دچار مشکلاتی در تاریخ مسیحیت بوده است.

بهترین توضیح برای ظهور و پیدایش هنر مسیحی در قرون اولیه مسیحیت ، بازمیگردد به تصاویر مهم فرهنگ یونانی رومی، که آثار آن تا به امروز نیز به جا مانده است.

زمانیکه مسیحیت شکل گرفت و عده ی بسیاری به مسیحیت گرویدند، این ایمانداران جدید مسیحی؛ به همراه خود فرهنگ  ارزش های گذشته ی خود را، که برایشان مورد اهمیت بود را بهمراه آوردند و نشان دادند که تمایل دارند تا این ارزش ها را در فرهنگ مسیحی شان بگنجانند.

بطور مثال در زمان امپراتوری روم، در مراسم تدفین، تغییراتی انجام شده بود. در خارج از دیوارهای شهر روم، دالان های درازی بصورت حفره ای در زمین حفر شده بود که مردگان را در آنجا تدفین میکردند. برای خانواده های معمولی، اتاق های کوچک تو در تو، حفر شده بود که اعضای هر خانواده در این اتاقک ها تدفین می شدند. از طرفی رومی های ثروتمند در قبرهای سنگی تراشیده شده که بروی آنها نقوش سنگتراشی حک شده بود؛ تدفین می شدند.

مسیحیان نوایمان، خواستند که این فرهنگ را وارد سنت مسیحی خود کنند. پس مسیحیان ، درست بعد از مقبره ی غیر مسیحیان؛ برای خود چنین اتاق ها و دالان هایی حفر کردند، و مسیحیان ثروتمند نیز برای خویش قبرهای سنگی حکاکی شده با نقوش برجسته مسیحی که برای مسیحیان خیلی عامه پسند بود، ساختند.

اولین تصویر گری مسیح و شاگردان

Early representations of Christ
Early representations of Christ

اولین تصاویری که از مسیح پیدا شده درCatacomb of Domitilla (اتاقهای دلانی شکل برای مقبره)هست، فیگور مسیح را در حالیکه شاگردانش در طرفین او قرار دارند، که نمایانگر این است که مسیح استاد اعظم و معلم حقیقی است.

در این تصویر مسیح با پارچه یی به سبک کلاسیک  ملبس شده  و در حالیکه طوماری در دست چپ ش قراردارد با دست راستش در حال سخنوری و نشان دادن حالات صحبتش میباشد. لباس، طومار و حرکت نمایشی دست مسیح در این تصویر، اقتدار مسیح را بعنوان رهبر شاگردان در این جمع به خوبی به نمایش میگذارد. در اینجا مسیح نمایانگر فیلسوفی است که توسط شاگردانش احاطه شده و به او گوش میدهند.

representation of the apostle Paul 4 centry
representation of the apostle Paul 4 centry

همچنین از اولین تصویر بدست آمده از پولس رسول در قرن چهارم است که قابل بحث میباشد به دلیل اینکه بصورت مشخص به نان، به سمت بالا اشاره میکند که این اساس و پایه بحث فلاسفه میباشد و این تصویر نمونه و الگویی شد تا یک رومی بعدا دوباره  آنرا در قرن پنجم به تصویر بکشد.

representation of the apostle Paul 5th centry
representation of the apostle Paul 5th centry

مترجم: راشین سایروس

لینک:

Age of Spirituality: Late Antique and Early Christian Art, Third to Seventh Century

Introduction to the Old Testament (Hebrew Bible), Yale University Open Course videos

New Testament Reading Room, Tyndale Seminary

“Shedding Light on the Catacombs of Rome,” BBC News

“From Jesus to Christ,” Frontline PBS site

“The Fathers of the Church,” biography and texts from the Catholic Encyclopedia