دلایل تجرد ۱

مجردها گروه همگونی نیستند و حداقل شامل پنج گروه متفاوت میباشند. ۱- آنهایی که هرگز ازدواج نکرده اند ۲- آنهایی که طلاق گرفته اند ۳-…