پدر خداترس

امروز جامعه ما نیاز شدید به پدرانی دارد که مردان خدا باشند و صادقانه و با قلبی خالص خدا را در زندگی خود اول قرار دهند.
خداوند برای خانواد ه نرمال قرار داده که هم پدر و هم مادر با فرزندان خود زندگی کنند و با یکدیگر در شناخت اراده خدا رشد کنند. خدا بانی خانواده بود و فراموش نکنیم که او اول پدر را آفرید. خدا، خود پدر نامیده شده و او پدر کاملی است(متی۴۸:۵).
اولین حکم با وعده در کتاب مقدس خطاب به فرزندان نوشته شده و آن این است:” فرزندان پدر و مادر خود را احترام بگذارید.”

روانشناسان در جامعه غربی به علت فقدان شدید پدر در خانواده، می گویند که سقوط این نسل آمده است. در آمریکا آمار گرفته اند و متوجه شده اند که اکثر بچه هایی که بدون پدر رشد می کنند قادر به تصمیم گیری صحیح و قاطع در زندگی خود نیستند. امروزه در مورد این صحبت می شود که آیا این فلسفه که فرزندان پس از طلاق به مادر سپرده شوند درست است یا خیر؟ چون بدون پدر فرزندان از ضربات بیشتری از نظر روانی رنج می برند.

کلام خدا به ما یاد می دهد که پدر خداترس بودن و نمونه بودن چه تأثیر فوق العاده ای بر فرزندان می گذارد. امروز جامعه ما نیاز شدید به پدرانی دارد که مردان خدا باشند و صادقانه و با قلبی خالص خدا را در زندگی خود اول قرار دهند. پدرانی که روز خود را با دعا و کلام خدا شروع می کنند و زندگی آنها پرستشی زیباست در حضور خداوند.

در کتاب مقدس در مورد پدران زیادی صحبت شده. آدم نمونه خوبی نبود چون با گناه خود فرزندان خود را به سقوط کشاند. خنوخ مرد خدا بود و سیصد سال با خدا راه رفت و فرزندانی خداترس بجای گذاشت. نوح مرد خدا بود و آن چه خدا به او گفت از او اطاعت کرد و نمونه ای زیبا برای خانواده اش بود. ابراهیم در محبت به فرزندانش و خدا را اول قرار دادن در زندگیش نمونه زیبایی است. اسحاق و یعقوب در تبعیض در مورد فرزندانشان نمونه خوبی نیستند و چه آسیبهایی در این رابطه در زندگیشان تحمل کردند. سموئیل مردی که آنقدر مشغول خدمت خدا بود که زن و فرزندانش را فراموش کرده بود و این امر باعث فساد در خانواده اش شد. داود که بخاطر گناهش نمونه زشتی برای فرزندش ابشالوم بجای گذاشت و نمونه های بسیار زیاد دیگر.
کلام خدا چند نصیحت به پدران و فرزندان دارد:

به فرزندان گفته شده:
۱- پدران خود را احترام بگذارید.

۲- آنها را نفرین نکنید(امثال۲۰:۲۰؛ ۱۱:۳۰)

۳- شورش گر نباشید(امثال ۲۶:۱۹؛ ۲۱:۱۷)

۴- به تعلیم پدر گوش دهید(امثال۱۲:۳)

۵- از پدر اطاعت کنید(امثال۱:۴؛ ۲۰:۶)

۶- با پدر دوستی برقرار کنید. چنانکه مسیح با پدرش بود.

به پدران گفته شده:
۱- فرزندان خود را به خشم نیاورید و دل آنها را نشکنید(کولسیان۲۱:۳) در ترجمه دیگر می گوید با به خشم آوردن آنها، آنها را از سعی و تلاش باز می دارید.
۲- خداترس باشید و رابطه زنده با خدا داشته باشید و از پدر آسمانی نمونه بگیرید(متی۴۸:۵)

۳- فروتن باشید و اشتباه خود را بپذیرید.

۴- خشن و عصبی نباشید.

۵- فرزندان خود را اصلاح کنید(امثال۱۲:۳)

۶- فرزندان خود را حقیر نشمارید و برای آنها امکان رشد در هر زمینه مثبتی را تدارک بینید.

۷- برای فرزندانتان نمونه باشید. چیزی نگویید که خود انجام نمی دهید.

۸- روی قول خود بایستید و زیر قول نزنید.

۹- محبت پدرانه زیباترین چیزی است که فرزند از آن تقدیر می کند و آن را تا پایان عمر بیاد خواهد آورد.

۱۰- مقدس باشید.

۱۱- مردان کلام خدا باشید و به فرزندانتان از کلام خدا با محبت تعلیم دهید.

در کلام خدا قلب پدرانه خدا نمونه زیبایی است. او وقتی پسری را که نسبت به او شورش کرده بود دید که برگشته با چه محبت بی مانندی پذیرفت.
محبت پدرانه خیلی بیشتر از محبت مادرانه مؤثر است و تأثیر بجای ماندنی در فرزندان می گذارد.
کتاب مقدس در مورد قلب پدرانه و آغوش پدرانه و تعلیم پدرانه و حکم پدرانه و اصلاح پدرانه و تنبیه پدرانه خدا صحبتهای زیادی دارد و ما پدران نمونه های زیبایی از خدای پدر می توانیم برای خود داشته باشیم.
آیا اتفاق افتاده که به عنوان پدر با فرزندتان زانو بزنید و دعا کنید. آیا اتفاق افتاده با هم کتاب مقدس را بخوانید و به او تعلیم دهید. آیا اوقات خوش زیادی با فرزندانتان داشته اید یا فقط به آنها امر و نهی کرده اید.
امروز بگذاریم خداوند قلب پدرانه خود را با ما تقسیم کند. من و شما احتیاج داریم که شبیه این پدر کامل شویم.

کار ما پدران فقط این نیست که احتیاج مالی خانه را بر آورده سازیم و بهترین چیزها را برای فرزندانمان بخریم. پدرانی بوده اند که زحمت زیاد کشیده اند و پول کمی آورده اند ولی نمونه زیبایی از خداترسی و محبت و قدوسیت برای فرزندانشان بوده اند.
با پدر خوب بودن نسل زیبای خداترسی را به جامعه مان و خداوند تحویل دهیم.

کشیش باباخانی