بخش دوم: مسیحیت در ایران باستان

اواخر دوران شاهنشاهی ساسانی از بسیاری جهات قابل توجه است. جامعۀ ایرانی در آن زمان به راستی آکنده از تضادها و چالش های بزرگ بود. … ادامه خواندن بخش دوم: مسیحیت در ایران باستان