جمعه مبارک و رنج

 

در دوران روزه ی بزرگ، تلاش میکنیم که همانند دستوری که به ما داده شده خودرا کاملا تقدیس کنیم و عهدی تازه با خداوند ببندیم و زندگی خود را با یک شروع مقدسانه ی جدید در این بهار طبیعت شروع کنیم.

همچنان که در افسسیان باب ۵ می خوانیم:

” پس همچون فرزندانی عزیز، از خدا سرمشق بگیرید. و با محبت رفتار کنید. چنانکه مسیح هم ما را محبت کرد و جان خود را در راه ما همچون قربانی و هدیه ای عطرآگین به خدا تقدیم نمود.

مباد که درمیان شما از بی عفتی یا هرگونه ناپاکی یا شهوت پرستی؛ حتی سخن به میان آید، زیرا اینها شایسته مقدسین نیست. گفتار زشت و بیهوده گویی و سخنان مبتذل نیز به هیچ روی زیبنده نیست؛ به جای آن باید شکرگزاری کرد. زیرا یقین بدانید که هیچ بی عفت یا ناپاک یا شهوت پرست، که همان بت پرست باشد، در پادشاهی مسیح نصیبی ندارد. زیرا به خاطر همین چیزهاست که غضب خدا بر سرکشان نازل میشود. پس با آنها شریک مشوید.  شما زمانی تاریک بودید، اما اکنون در خداوند، نور هستید. پس همچون فرزندان نور رفتار کنید.”

در روز جمعه صلیب، کلیسا تمام نگاهش به تپه جلجتا و راه صلیب است که خداوند عیسی مسیح آنرا برخود، برای رستگاری و نجات ما؛ هموار کرد.

صلیبی که مفهوم ننگ و شرمندگی را به همراه داشت، توسط رنج مسیح بروی آن برای بهای اسارت ما، تبدیل به سمبل افتخار و آزادی از اسارت ما از بردگی گناه شد.

در این روز مقدس، با بازخواندن آیات انجیل مقدس درباره ساعات رنج مسیح، و شرکت در مراسم مقدس شام خداوند(قربانی مقدس) ، با نجات دهنده ی خویش ، “عیسی مسیح” یکی میشویم. و به یاد میآوریم و تامل میکنیم بر مرگ خود در گناهانمان، توسط مرگ پرافتخار خداوند مان عیسی مسیح بروی صلیب.

یک سروده ی بسیار زیبا که از قرون اولیه تا به امروز حفظ شده و در برخی از کلیساها آنرا در این روز مقدس قرائت میکنند:

” ای قوم من، با تو چکار کرده بودم؟ چقدر از من رنجیده و ناخشنود بودی؟ جواب بده!

تو را از مصر بیرون آوردم؛ ولی تو نجات دهنده ی خود را برصلیب گذاشتی.

crucifix4
crucifix4

به مدت چهل سال تو را در بیانانها محافظت کردم،

تو را با نان آسمانی “منا ” غذا دادم،

تو را به سرزمین فراوانی بردم؛ ولی تو نجات دهنده ی خود را بر صلیب گذاشتی.

آه… ای قوم من! چه در حق تو کرده بودم که بر علیه من برخاستی؟ ”

ای خدای قدوس، قدوس قادر مطلق، قدوس نامیرا،

بر ما و بر تمامی جهان رحم فرما…

 

ترجمه: راشین سایروس