اعتماد خود را به خداوند بسپار-قسمت سوم

شکی ندارم که خداوند با اهدای صلیب، مثل یکی از دوستانش با تو رفتارکرده است.

راه خداوند سریعتر از آنچه که فکرش را میکنی تو را به مقصد میرساند. خداوند قادر است که ریشه های خودپسندی را در تو یافته و آنها را نابود کند. تو به تنهایی نمیتوانی آنها را بیابی.
خداوند قادر است که انتهای راهی را که خودپسندی تو را به آنجا می کشاند ببیند. به او اجازه بده که در بهترین فرصت ممکن به آن حمله کند.

برای داشتن قدرت و ایمان لازم در پذیرفتن برنامه های خداوند و سپردن خود به آنها دعا کن. با خلوص نیت هر کجا که تو را هدایت میکند به دنبالش برو. نیازی نخواهی داشت که برنامه های بزرگی در سر بپرورانی که برایت کمال در پی داشته باشد، چرا که در زندگی جدیدت بطور طبیعی رشد و نمو خواهد کرد.

میدانم که قصد داری بجای توکل بر خداوند، خود انتهای راه را ببینی. اگربه این روش ادامه دهی، راهت درازتر وتکامل روحیت کندتر خواهد شد. با تمام وجود خود را به خداوند بسپار و تا آخرین نفس این کار را ادامه بده و خداوند هرگز تو را ترک نخواهد کرد.

راه مسیح

سرانجام خداوند در تمام مراحل زندگی ات، تو را آزمایش خواهد کرد، اما او اجازه نمیدهد که مصائب تو از حد تواناییت خارج باشند. اجازه بده که خداوند تو را با این آزمایشات تربیت کرده و بپروراند. سعی نکن که پیشرفتت، قدرتت و آنچه را که خداوند انجام میدهد اندازه گیری کرده، بسنجی.
به دلیل پنهانی بودن کارهای خداوند فکر نکن که آنها کم تاثیرترند. بیشتر کارهای خداوند در خفا انجام میشوند، به این علت که اگر او همیشه و آشکارا دستش را برای نجاتت دراز کرده باشد، تو در خود نخواهی مرد. خداوند بر بستری از نور، زندگی و فیض، تو را تغییر نمیدهد، بلکه بر روی صلیب، در تاریکی، فقر و مرگ اینکار را انجام میدهد.
چه سوال موجهی در رابطه با حقیقت مسیحیت داری؟ واقعیت این است که از تسلیم خود به کسی که در کنارت است واهمه داری و نیز میترسی که در راه دشواری که تو را به تصویری از مسیح تبدیل میکند گام برداری.
بطور روشن، فداکاریهایی را که باید در راه یک مسیحی کامل شده بکنی دیده، و به همین خاطر از ادامه منصرف میشوی.
مسیح نگفت که هر آنکس بدنبال من آمد لذت زندگی را خواهد چشید، به طرز باشکوهی ملبس خواهد شد و یا غرق در شادی و سرور خواهد شد. او حتی نگفت خوشحال باشید که شما کاملید و شاهد رشد خود هستید. نه،
مسیح فرمود:
” اگر کسی بخواهد دنبال من بیاید باید خودش را انکار کرده صلیبش را برداشته و دنبال من بیاید
راه او یک مسیر پرپیچ و خم کوهستانی خواهد بود که مرگ در جای جای آن کمین کرده. (متی باب ۱۶- آیه ۲۴)
یکی از پیروان مسیح میگوید:
شما آنچه راکه مسیح از شما میگیرد میبینید نه آنچه را که به شما میدهد.

تو درباره آنچه که از دست میدهی و یا قربانی میکنی، مبالغه کرده ولی برکتهای گرفته را منکر میشوی و یا با دیده بی تفاوتی مینگری. پولس به تو میگوید که
خواسته ات این است که لباس بر تن کنی، اما ضرورت این است که قبل از پوشیدن جامه مسیح، لخت شده باشی.
اجازه ده که جامه کهنه خودپسندی را از تنت کنده و سپس جامه سفید شسته شده در خون بره قربانی را دریافت کنی. تو فقط به پاکی و خلوص او نیازمند هستی.
به چیزی که من باید بگویم گوش بده. دریافتش ساده نیست اما روح تو را تغذیه میکند: به صدایی که میگوید برای خودت زندگی کن گوش نده. صدای خودپسندی از صدای شیطان هم قویتر است. اگر دنیا بیشتر از آنچه که تو از سر عشق تقدیم میکردی از تو طلب نمیکرد، آیا او حاکم بهتری برای تو نبود؟
مسیح هیچگونه کمبودی در تو باقی نمیگذارد. راهنمایی میشوی که کارهایی را انجام دهی که برایت لذت بخشند و تو آنها را بیشتر از چیزهایی که به بیراهه ات کشانیده اند دوست خواهی داشت. چقدر خوشحال خواهی شد هنگامیکه هیچ از خود نداشته و کاملا خود را وقف خداوند میکنی. عروس مسیح شده و چقدر زیبا خواهی شد هنگامیکه دیگر چیزی از خود نداری و فقط در جستجوی زیباییهای او هستی.
از آن پس موجب مسرت داماد خواهی شد و او بی اندازه دوستت داشته و وجود خود را در تو خواهد دمید.

سخنانی گوهر بار از عارف و فیلسوف مسیحی، فنولون
برگرفته از کتاب، قلب جستجوگر
گردآورنده، راشین سایروس