خیلى زیبا بود حتى اگه واقعى هم نمى بود این داستان براى بناى رابطهء دلسوزانه با محبت واقعى بسیار تأثیرگذاره،،سپاس فراوان