جشن کریستینگل در ایام کریسمس

در کریسمس ۱۷۴۷ میلادی یک کشیش آلمانی به نام  Johannes de Watteville   به این فکر افتاد که چگونه میتواند عشق عمیق عیسای مسیح به همگان را توصیف کند. و اینکه معنای واقعی کریسمس برای بچه ها چیست. و این شد که او تصمیم گرفت یک نشان بسیار تازه و ساده برای این راه پیدا کند تا نشانگر این پیغام زیبای کریسمس باشد.

این کشیش به هر یک از بچه ها یک شمع روشن داد که دور آنرا با روبان قرمز پوشانیده بودند. به همراه یک دعا که در آن نوشته شده بود: “عیسای خداوند در قلب این کودکان عزیز از آتش خودت بیافروز”   و این اولین جلسه کریستینگل بود.

سالهای سال بعد، در سال ۱۹۶۸ میلادی  John Pensom  کریستینگل را به کلیسای انگلستان معرفی کرد و این کار بصورت یک فرهنگ به زودی در کلیسا همه گیر شد.

کریستینگل شامل موارد زیر میباشد:

۱- یک عدد پرتقال که نشانگر دنیا میباشد

۲- یک روبان قرمز که به دور پرتقال پیچیده میشود و نمایانگر خون عیسای مسیح و عشق او به جهان است.

۳- ۴ عدد خلال دندان که درون آن را مخلوطی از پاستیل میوه و میوه های خشک شده مانند گیلاس، زرد آلو، کشمش، که بصورت میوه خشک باشند؛ فرو میبریم، و خلال دندان را به داخل پرتقال فرو میبریم که نشانگر ۴ فصل سال میباشد و همینطور نشانگر میوه های زمین در ۴ فصل است و خلقت و برکت خداوند به زمین.

۴- و شمع روشن که دربالا و وسط پرتقال فرو میکنیم( شمع را بروی یک تیکه فویل آلومینیومی قرار میدهند و بعد به داخل پرتقال فرو میبرند) این شمع نشانگر عیسای مسیح است که نور جهان میباشد.

تمامی این نشانه ها مفهوم خاصی دارد که در یوحنا باب ۸ آیه ۱۲ قید شده است:

“عیسی فرمود: من نور جهانم. هر که از من پیروی کند، هرگز در تاریکی راه نخواهد پیمود، بلکه از نور زندگی برخوردار خواهد بود.”

جشن کریستینگل میتواند به شکلهای گوناگون باشد از یک جشن بزرگ کلیسایی گرفته تا مراسمی که در مدارس انجام میدهند و گاهی هم در خانه ها، اعضای خانواده با یکدیگر این جشن را برگزار میکنند که این جشن معمولا بصورت بازیهای دسته جمعی، سرود خواندن، دعا کردن، تأتر اجرا کردن میباشد که عید کودکان محسوب میشود. کودکان بی پناهی که با جمع کردن پول در این عید به آنها کمک میشود.

قسمت اصلی و مهم این جشن کریستینگل، روشن کردن همه شمع ها است.  این جشن فرصت زیبایی است که همه سنین از خانواده ها گرفته تا دوستان و بچه ها همگی دور هم جمع شوند و با روشن کردن شمع، عشق خداوند را به یاد آورند و نوایمانان را نیزتشویق کنند که عشق خداوند چقدر پربها و زیباست. این جشن نه تنها دورهم جمع شدن و شادی کردن است بلکه بهانه ای است که برای بچه های بی سرپرست و بی بضاعت پول جمع شود.

هر ساله به تعداد کلیساهایی که جشن کریستینگل را برگزار میکنند افزوده میشود. ولی اگر شما این جشن را در کلیسای خود ندارید نگران نباشید چون میتوانید این جشن را در منازل خود انجام دهید و در کنار اعضای خانواده خود و با شرکت دادن بچه ها دردرست کردن کریستینگل این لذت را در کریسمس به خانه و خانواده خود انتقال دهید.

شادی و برکت آسمانی را در این کریسمس برایتان آرزومندیم

By: children’s society

مترجم: راشین سایروس