محور پرستش

خود را به خدا تسلیم نمایید و تمام وجود خود را در اختیار او بگذارید تا اعضای شما برای مقاصد نیکو بکار رود. رومیان ۶:…

عشق خداگونه

دیگران را در خداوند و برای خداوند دوست داشته باش. اغلب تو انعکاس خودت را در دیگری دوست میداری. آیا این عشق به خداوند است؟…

بخشش

تا زمانی که کسی در زندگیتان وجود دارد که باید ببخشیدش آزادانه زندگی نمیکنید! اطرافتان پر از کسانی است که ممکن است شما را برنجانند،…

حیات شما چیست؟

  درک و تعریف شما از زندگیتان تعیین کننده آخرت شماست. دیدگاه شما از زندگی، بر روی نحوه صرف وقت، پول، بهره برداری از استعداد،…