بخشش

تا زمانی که کسی در زندگیتان وجود دارد که باید ببخشیدش آزادانه زندگی نمیکنید! اطرافتان پر از کسانی است که ممکن است شما را برنجانند،…

حیات شما چیست؟

  درک و تعریف شما از زندگیتان تعیین کننده آخرت شماست. دیدگاه شما از زندگی، بر روی نحوه صرف وقت، پول، بهره برداری از استعداد،…

دعا کردن

یک داستانی از یک مرد فرانسوی به جا مانده است. مردی که توانسته بود خیلی خوب از کمپ های زندانیان در جنگ، فرار کند وجان…

قدرت دعای پیرزن

روزی پزشک و جراح بسیار مشهوری (بنام دکتر ایشان)، برای شرکت در یک کنفرانس علمی که در جهت بزرگذاشت و تکریم او بخاطر دستاوردهای پزشکی…