رد پای خدا

  شبی خواب دیدم که با خداوند درکنار ساحل دریا قدم می زدم. در پهنهً آسمان تاریک٬ صحنه هایی از زندگیم در جلوی چشمانم ظاهرشد….

کوزه گر

همه در حالت دعا ایستاده بودند ، بعضی زانو زده بودند ، برخی نیز بیقرار اینکه بروند یا بمانند … دعا می کردیم ؛ توبه…

نشان مسیح

نمی دانست چه اتفاقی افتاده !!ولی در آسمان بود؛ در صفی طولانی ایستاده بود تا نوبت به او برسد و نشان مسیح را که بر…