تسبیح مریم مقدس Rosary

در تاریخ  مسیحیت همواره طول می کشیده تا مردم را برای یادگیری و جا افتادن یک سنت کلیسایی  و تعالیم مقدس آماده کنند ولی تسبیح…

سفر روحانی شما

آیا تا به حال کنجکاو بوده اید همکار شما که پشت میز کناری نشسته است، به قدرتی برتر اعتقاد دارد، یا نه؟ آیا همسایه شما…