اعتماد به نفس خود را تقویت کنید

28 خرد اعتماد به نفس خود را تقویت کنید

نوشته شده در ارزشها

اغلب مردم معنای واقعی کلمه ی “اعتماد به نفس”را به خوبی درک نمی کنند . به همین دلیل آن نوع از اعتماد به نفس وخود باوری را که مطلوب ومورد نظرشان است در زند گی تجربه نمی کنند چون فکر...

ادامۀ مطلب

چگونه اعتماد به نفس همسرتان را تقویت کنید

07 بهم چگونه اعتماد به نفس همسرتان را تقویت کنید

نوشته شده در ارزشها

اگر توانایی آن را دارید که موجب افزایش خودباوری یا عزت نفس همسرتان شوید، ما هم پیشنهادات زیادی برایتان داریم که شما را دراین کار کمک خواهد کرد. در ذیل، راههای عملی و اثبات شده‌ای جهت...

ادامۀ مطلب

اعتماد بنفس مشکلات دیرینه انسان

06 آذر اعتماد بنفس مشکلات دیرینه انسان

نوشته شده در ارزشها

اعتماد بنفس یا باور خود یکی از مشکلات دیرینه انسان است که در رابطه با آن به تفضیل سخن گفته شده است و کتاب ها نوشته اند. اما همچنان این موضوع برای بسیاری معضلی بزرگ بشمار می آید. با امید به...

ادامۀ مطلب

خویشاوندی در خانواده ایرانی۱

27 آبا خویشاوندی در خانواده ایرانی۱

نوشته شده در ارزشها

خویشاوندی در خانواده ایرانی ۱ از منظر نظام خویشاوندی، خانواده‌ی ایرانی را می‌توان جزو گروه “خانوادهی گروهی-درون‌همسر” (la famille communautaire endogame) طبقه بندی کرد. دو ویژگی مهم چنین...

ادامۀ مطلب