در جستجوی آرامش

در ۳سپتامبر سال ۱۹۹۲زمانی که پسر ۲۷ ساله ام از سر کار با موتور بازمیشگت،تصادف کرد و درگذشت. او در پشت سر خود، همسر جوانش، دختر۷…

شفای قلب زخمی

۱۲ سال اول زندگی ام، هیچکس مرا به حساب نیاورد و تمام سعی ام این بود که همه را راضی نگاه دارم. فرقی نمیکرد، معلمانم،…