در جستجوی آرامش

در ۳سپتامبر سال ۱۹۹۲زمانی که پسر ۲۷ ساله ام از سر کار با موتور بازمیشگت،تصادف کرد و درگذشت. او در پشت سر خود، همسر جوانش، دختر۷…

شفای قلب زخمی

۱۲ سال اول زندگی ام، هیچکس مرا به حساب نیاورد و تمام سعی ام این بود که همه را راضی نگاه دارم. فرقی نمیکرد، معلمانم،…

فرار از واقعیت

فرار از واقعیت نگرشی است بر داستان زندگی فردی که می تواند برای من وشما مرحمی بر زخمهای کهنه باشد. آیا به عنوان یک بچه…