فرار از واقعیت

فرار از واقعیت نگرشی است بر داستان زندگی فردی که می تواند برای من وشما مرحمی بر زخمهای کهنه باشد. آیا به عنوان یک بچه…