شفای قلب زخمی

۱۲ سال اول زندگی ام، هیچکس مرا به حساب نیاورد و تمام سعی ام این بود که همه را راضی نگاه دارم. فرقی نمیکرد، معلمانم،…