در جستجوی آرامش

در ۳سپتامبر سال ۱۹۹۲زمانی که پسر ۲۷ ساله ام از سر کار با موتور بازمیشگت،تصادف کرد و درگذشت. او در پشت سر خود، همسر جوانش، دختر۷…