صعود مسیح- عید صعود

عید صعود بر شما مسیحیان مبارک باد

۹ خرداد – ۳۰ ماه می میلادی –  مصادف است با عید صعود مسیح به آسمان

مقاله زیر از  (رمزی گرمو اسقف اعظم خلیفه گری آشوری کلدانی کاتولیک تهران) میباشد در ارتباط با صعود مسیح

دوستان گرامی ، پس از اینکه عید باشکوه رستاخیز خداوندمان عیسی مسیح را جشن گرفتیم و از برکات آن بهره مند گشتیم ، اکنون کلیسای مقدس، ما را جهت برگزاری دو عید بزرگ دیگر دعوت می نماید : عید صعود مسیح به آسمان و نزول روح القدس بر کلیسا .

رویداد صعود مسیح به آسمان که بر طبق کتاب اعمال رسولان، چهل روز پس از رستاخیز وی انجام گرفت (باب ۱ آیه ۱-۵ ) دارای پیامی بسیار امید بخش و شادی آور می باشد. جهت درک این پیام به انجیل یوحنا باب ۱۱ رجوع کنیم در این باب انجیل نویس ما را از انگیزه صعود مسیح به آسمان و جالل یافتن او نزد پدر آگاه می سازد. در باب فوق الذکر اینطور می خوانیم : عیسی به شاگردانش فرمود : “این چیزها را اول به شما نگفتم زیرا خودم با شما بودم اما اکنون پیش کسی که مرا فرستاد میروم و هیچ یک از شما نمی پرسد کجا میروی ؟ ولی چون این چیزها را به شما گفتم دلهای شما پر از غم شد. با وجود این ، این حقیقت را به شما میگویم که رفتن من برای شما بهتر است زیرا اگر من نروم پشتیبانتان پیش شما نمی آید ، اما اگر بروم او را نزد شما خواهد فرستاد …. چیزهای بسیاری هست که باید به شما بگویم ولی شما فعالً طاقت شنیدن آنها را ندارید. در هر حال ، وقتی او که روح راستی است بیاید شما را به تمام حقیقت رهبری خواهد کرد ، زیرا از خود سخن نخواهد گفت بلکه فقط درباره آنچه بشنود سخن میگوید و شما را از اسرار آینده با خبر می سازد. او مرا جالل خواهد داد ، زیرا حقایقی را که از من دریافت کرده به شما اعالم خواهد نمود”. (آیات .     ۱۴-۱۱ و ۷-۴)

Ascension- صعود
Ascension- صعود

طبق این آیات، صعود مسیح به آسمان که آخرین ظهور عینی و حسی او به شاگردانش بود حقیقت رستاخیز و جلال یافتنش را اعالم می نماید، همچنین به رابطه عمیقی که بین راز صعود مسیح و نزول روح القدس بر شاگردان است اشاره می کند. عیسی به شاگردانش قول داده بود که پشتیبان دیگری را برای آنها خواهد فرستاد. روز “پنطیکاست” او طبق قولش عمل کرد و روح القدس که به آنها نازل شد؛ همان پشتیبان آنها و کل کلیسا می باشد.

بنابراین نزول روح القدس بر کلیسا ارزشمندترین و زیباترین ثمره مرگ، رستاخیز و صعود عیسای زنده به آسمان می باشد، چنانکه قبلا فرموده بود :

در آخرین روز که مهمترین روز عید بود ، عیسی ایستاد و با صدای بلند گفت :

” اگر کسی تشنه است پیش من بیاید و بنوشد. چنانکه کلام خدا می فرماید: نهرهای آب زنده از درون کسی که به من ایمان بیاورد جاری خواهد گشت.”  این سخنان را درباره روح القدس که می باید به مؤمنین او داده شود می گفت و چون عیسی هنوز جلال نیافته بود روح القدس عطا نشده بود .  (انجیل یوحنا باب ۷ آیه . )۷۳-۷۷ پیشگوئی مسیح طبق آیات فوق پس از صعود و جلال یافتنش نزد پدر آسمانی به تحقق پیوست. همچنین لازم به تذکر است که بین صعود مسیح به آسمان و صعود او بر صلیب مقدس پیوندی بسیار محکم وجود دارد، بدین معنی؛

چنانکه خداوندمان عیسی مسیح جان خود را روی صلیب برای نجات بشریت فدا نمی کرد راه صعود او به آسمان بسته می ماند. نقشه نجات که به شیوه های مختلف در کتاب مقدس به آن اشاره شد شامل صلیب یعنی مرگ و رستاخیز یعنی جلال می باشد.

دوستان عزیز: عید صعود مسیح به آسمان و جلال یافتن او این اصل مهم ایمان ما را آشکار می سازد:

چنانکه او به این جهان متعلق نبود، ما نیز متعلق به این جهان نیستیم، ایشان فرموده بودند :

“دلهای شما مضطرب نشود به خدا توکل نمایید، به من نیز ایمان داشته باشید. در خانه پدر من منزلهای بسیاری هست. اگر چنین نبود به شما می گفتم. من می روم تا مکانی برای شما آماده سازم پس از اینکه رفتم و مکانی برای شما آماده ساختم، دوباره می آیم و شما را پیش خود می برم تا جائیکه من هستم شما نیز باشید” (یوحنا باب ۱۴ ایه ۱-۷ )

و در جای دیگر خطاب به پدر آسمانی اش گفتند :

“من کلام تو را به آنان رسانیدم، اما چون آنها مانند من به این جهان تعلق ندارند، جهان از آنان نفرت دارد … همانطور که من به این جهان تعلق ندارم آنها هم نیستند”  یوحنا ۱۱-۱۴

این آیات، در پیام عید صعود به ما یادآوری میکند که خدا ما را آفرید تا روزی به او برسیم و از دیدن او سر شار از شادی، صلح و صفا باشیم. بنابراین باید طوری در این دنیای زود گذر زندگی کنیم که گویا زائر و مهاجر هستیم و مقصد نهایی ما ملکوت آسمانی است و نه زمینی . خدا ما را آزاد آفرید تا اینکه آزادانه به سوی او برویم و تنها هدف زندگی ما او باشد، اما عید نزول روح القدس، مژده تولد کلیسا به ما میدهد یعنی آن روزی که نجات دهنده ما عیسی مسیح پس از صعودش به آسمان روح القدس را برای شاگردان وی فرستاد تا اینکه کمال حقیقت را که توسط مرگ و رستاخیزش نمایان گشت درک کرده و شاهدان آن باشند .

(رجوع شود به کارهای رسوالن باب ۱ ایه ۱-۵ . )با نزول روح القدس در روز پنطیکاست، کلیسای مقدس، رسالت تبشیری خود را آغاز نمود که تا آخر زمان نیز ادامه خواهد داشت چون مژده انجیل مقدس باید به همه ملتها برسد و هیچ کس از شنیدن آن محروم نشود.

خواست خدا بر این است که همه مردم از راه ایمان آوردن به عیسی مسیح فیض نجات و زندگی جاودانی را دریافت نمایند . شایسته است که ما نیز در انجام رسالت کلیسا شرکت فعال داشته باشیم . روح القدس که روز تعمیدمان بر ما نازل شد ما را به اعضای زنده کلیسا مسیح مبدل کرد.

پولس رسول کلیسا را به بدن مسیح تشبیه کرد در رساله اولش به قرنتیان میگوید :

“زیرا چنانکه بدن یک است و اعضای متعدد دارد و تمامی اعضای بدن اگر چه بسیاراست یک بدن می باشد، همچنین مسیح نیز می باشد. زیرا که جمیع ما به یک روح در یک بدن تعمید یافتیم، خواه یهود، خواه یونانی، خواه غلام، خواه آزاد و همه ما از یک روح نوشانیده شدیم. زیرا بدن یک عضو نیست بلکه بسیار است .” (باب ۱۱ آیه ۱۴-۱۴ )

بنابراین همه ما چون از عطایای روح القدس برخوردار هستیم موظفیم تا در احیای رسالت نجات بخش کلیسا و فعال کردنش شرکت کنیم و هرگز بی تفاوت نمانیم . روز داوری از هر یک از ما سئوال خواهد شد:

با فیض تعمید که به تو داده ام چه کار کرده ای؟ خوشا بحال هر یک از ما اگر با کمال شادی و شهامت بگوید: آنرا بکار بردم و باعث شده ام تا تعدادی از مردم به تو ایمان آورده و فیض نجات را بپذیرند . اکنون در ماه )می( ماه حضرت مریم قرار گرفته ایم خوب است بدین مناسبت به مادر مقدسمان نگاه کنیم ایشان با »آری« گفتن به مژده فرشته اجازه داد تا روح القدس در او فرود آید و به کلمه خدا یعنی شخص دوم سه گانه مقدس که همان مسیح است جسم انسان را ببخشد . امروز این مادر مقدس و جلال یافته به ما میگوید : شما نیز، ای عزیزان من اگر همکاری کامل با روح القدس داشته باشید ، پسر محبوبم در زندگی شما روز به روز رشد خواهد کرد و با نور او منور خواهید شد و آنوقت است که مردم با دیدن اعمال شما خدا را جلال خواهند داد.

عیسی فرمود : “نور شما نیز باید همین طور در برابر مردم بتابد تا کارهای نیک شما را ببینند و پدر آسمانی شما را ستایش نمایند .” )انجیل متی باب ۵ ایه ۱۱ . ) عید صعود مسیح به آسمان و نزول روح القدس بر کلیسا و ماه حضرت مریم را به همه شما تبریک میگویم.

رمزی گرمو اسقف اعظم خلیفه گری آشوری کلدانی کاتولیک تهران