کوکوی بادکوبه ای یا چغرتمه

کوکوی بادکوبه ای یا چغرتمه