وقتی محبت مسیح عمل کند

به آنانی که از شما نفرت کنند، احسان کنید.” متی ۵ : ۴۴

حادثه ذیل در سلول زندان یک کشور کمونیستی به وقوع پیوست

روزی نگهبانان، زندانی جدیدی را به درون سلولی افکندند

که مسیحیان در آن محبوس بودند. وی کثیف و لاغر بود و موهایش را تراشیده بودند. ابتدا هیچکس او را
نشناخت. اما بعد از یک دقیقه یک نفر با تعجب گفت: وی یکی از خبیث ترین شکنجه گران مسیحیان بوده

او بسیاری از کسانی
را که اینک با ایشان هم سلول بود و دستگیر کرده و

مضروب ساخته بود

ایشان دور او را گرفته، از او پرسیدند که چگونه شد که به زندان افتاده است. وی در حالی که اشک می ریخت حکایت خود را بازگو کرد:
حدود دو ما قبل، هنگامیکه در دفترش نشسته بود، پسری دوازده ساله وارد شد و گلهایی را برای همسرش آورد. پسر به او گفت: کاپیتان، شما کسی هستید که پدر و مادرم را به زندان انداختید. امروز روز تولد مادرم است. من همیشه دراین روز برای او گل می خریدم. در اثر کار شما من امروز دیگر مادری ندارم که او را خوشحال کنم. اما او یک مسیحی است و به من آموخته است که دشمنانم را دوست بدارم و بدی را با خوبی جواب دهم لذا فکر کردم که برای مادر فرزندان شما گل بیاورم. لطفا اینها را به همسرتان بدهید و محبت مرا و محبت مسیح را به او ابلاغ کنید

این واقعه به راستی بیش از ظرفیت این کاپیتان کمونیست بود. او نیز مخلوق خدا بود و با ” نور حقیقی که هر انسان را منور می گرداند … “یوحنا ۱ : ۹
منور شده بود. وی کودک را بوسید و دیگر نتوانست به شکنجه دادن مسیحیان
ادامه دهد، لذا موقعیتش را نیز از دست داد. او اکنون افتخار می کرد که با
کسانی که روزی ایشان را زندانی کرده بود، هم زندان شده است .

محبت بخشاینده، کلید زندگی مسیحی ظفرمندانه است

ریچارد ورمبراند