من از آن روز که در بند توام آزادم….پادشاهم چون به دست تو اسیر افتادم(سعدی)