فیلم سینمایی The Nativity Story

این فیلم ماجرای ظاهر شدن جبراییل مقدس به مریم باکره میباشد و اتفاقاتی که در آن زمان برای یوسف و مریم باردار به وقوع پیوست

نگاه مردم مذهبی آن زمان با چنین واقعه یی بسیار غیر قابل تصور بود

اطاعت یوسف و بارداری عجیب الیزابات مادر یحیای تعمید دهنده( یوحنای تعمید دهنده)

میتوانید فیلم را از این جا مشاهده کنید:

https://plus.google.com/101469558809716408112/posts/hA7JoE8Jgaf