فیلم سینمایی The Nativity Story

24 آذر, 95 فیلم سینمایی The Nativity Story

این فیلم ماجرای ظاهر شدن جبراییل مقدس به مریم باکره میباشد و اتفاقاتی که در آن زمان برای یوسف و مریم باردار به وقوع پیوست

نگاه مردم مذهبی آن زمان با چنین واقعه یی بسیار غیر قابل تصور بود

اطاعت یوسف و بارداری عجیب الیزابات مادر یحیای تعمید دهنده( یوحنای تعمید دهنده)

 

 

میتوانید فیلم را از این جا مشاهده کنید:

 

www.gloria.tv/video/J9P18sMpbhga1n4WmS9RHkHtb

 

پاسخ دهید