Love

عشق خداگونه

دیگران را در خداوند و برای خداوند دوست داشته باش. اغلب تو انعکاس خودت را در دیگری دوست میداری. آیا این عشق به خداوند است؟ خیر. این خودپسندی است نه دوستی واقعی. چگونه دوستانت را دوست داری؟ خداوند را در آنها دوست داشته باش. آنچه را که خداوند در آنها نهاده است دوست بدار. هنگامیکه دوستان را برای آنچه که برای تو می توانند انجام دهند، دوست بداری؛ بزودی بیقرار، حسود و بی اعتماد خواهی شد.زیرا که تو انتظار بی عیبی و بی نقصی داری و در عوض ناامیدی خواهی یافت.
اما عشق خداوند در تو می داند که چگونه صبورانه دوست داشته باشد و به دنبال عیب جویی در دیگران نیست. عشق او در درون تو سبب می شود که تو برای آنچه در دوستانت از آن خداوند است، سپاسگزار باشی. تو در مورد آنچه در دوستانت نیست بی حوصله نخواهی بود. هر آنچه خوب است از جانب خداوند است. تسلیم برنامه او در زندگی ات شو و برای آنچه که او به خاطر عشق و شفقتش به تو می دهد، خوشحال باش.
عشق خداوند هرگز انتظار ندارد تو را خارج از خداوند بی نقص و کامل بیابد. تنها خداوند کامل است. بیاموز او را در حال کار کردن در دیگران ببینی و برای آن شاکر باشی. ببین عشق خداوند میتواند در عشقی که یک پدر و یا مادر به فرزندش دارد منعکس شود. در هر رابطه انسانی میتوانی درباره چگونگی عشق خداوند، بیاموزی. خداوند در مورد احساساتش درباره ازدواج سختگیر است. این به خاطر حفظ استحکام و نزدیکی زن و شوهر است چرا که ازدواج نمونه مهمی از ارتباط تو با خداوند است.
آیا میتوانی خدا را دوست داشته باشی ولی آنانی را که او خواسته عشق بورزی را دوست نداشته باشی؟ آیا او میتواند تو را با عشقی که تو برای اطاعت از او نیاز داری لبریز نکند؟ عشق خداوند در درون تو همه چیز را تحمل میکند، هر چه خوب است برای دیگران آرزو میکند. عشق او میتواند همه موانع را در حالیکه از درون تو به بیرون جاری میشود فتح کند.
عشق متاثر از دلسوزی برای مصیبت دیگران می شود اما موجب میشود که به هیچ چیز در رابطه به خودت فکر نکنی. محبت خداوند شما را تسلی میدهد، می گریاند، شاد میکند، تشویق میکند، اما همه را در وقت مناسب خودش! اجازه بده که قلبت لبریز از محبت واقعی شود نه تقلیدی سرد و زورکی از عشق. بیاموز که به خداوند اجازه دهی ک چشمه ای را از عمق روحت جاری سازد. هیچ چیزی سردتر و بی حاصل تر از کسی که فقط خودش را دوست بدارد، نیست. و هیچ چیز قابل مقایسه با لطافت و ملایمت دوست داشتنی که عشق خداوند در قلب انسان بوجود آورد، نمی باشد.

نویسنده: عارف و فیلسوف مسیحی فرانسوی، فنولون
گردآوری: راشین سایروس