بلغور و کوبیده و ماست و خیار

بلغور و کوبیده و ماست و خیار