شام آخر یا پنجشنبه مقدس چیست؟

پنجشنبه ۱۸ آپریل – ۲۹ فروردین۱۳۹۸ مصادف است با  پنجشنبه ی مقدس یا شام آخر.

پنجشنبه مقدس بزرگداشت شام آخر خداوند ما عیسی مسیح میباشد. روزی ست که او قبل از دستگیری و مصلوب شدنش، آیین مقدس عشای ربانی را بنیان نهاد. همینطور بزرگداشت شروع کهانت مقدس مسیح میباشد.

در این روز  مقدس، مسیح مراسم عید پسح را برگزار کرد. او با حضور و نقش خودش در مراسم عید پسح،  این شام را به کاملیت تحقق بخشید، بعنوان آخرین قربانی که باعث نجات تمامی مسیحیان شد.

شام آخر، آخرین شامی بود که عیسی آنرا با شاگردان خود در اورشلیم  تقسیم کرد. در طول مدت شام، عیسی پیشگویی کرد که به او خیانت خواهد شد.

مهم ترین و مرکزی ترین آیینی را که در پنجشنبه  مقدس انجام میدهیم، مراسم عشای ربانی است  که با جشن و تکریم و عبادت همراه ست زیرا که عشای ربانی در این روز بنیان نهاده شد.

همچنین در این روز مسیح، کهانت شاگردان خود را بنا کرد، بعنوان کهانت تمامی ایمانداران. مسیح بعنوان اولین کاهن، در این شب، پای شاگردان خود را شست تا خادم بودن را به آنها بیاموزد.

jesuswashingfeets
jesuswashingfeets

همین کار باعث شد که در بسیاری از کلیساها، کشیش بعنوان خادم، پای اعضای کلیسا را می شوید. یا پای کسانی را میخواهند سال آینده وارد خدمت کلیسایی و کشیشی شوند، را میشوید.

در زمان مراسم شام عید پسح، عیسی نان را برگرفت و پس از شکرگزاری، پاره کردو آن را به شاگردان داد و گفت: ” بگیرید، بخورید، این است بدن من.”

سپس جام را برگرفت و پس از شکرگزاری آن را به شاگردان داد و گفت: ” همه شما از این بنوشید. این است خون من برای عهد(جدید) که به خاطر بسیاری به جهت آمرزش گناهان ریخته میشود. “

eucharist
eucharist

بعد از مراسم عید پسح در پنجشنبه ی مقدس، شاگردان به همراه عیسی به کوه زیتون رفتند همانجایی که مسیح توسط یهودای اسخریوطی مورد خیانت قرار گرفت.

 

چه اتفاقی در روز پنجشنبه مقدس افتاد؟

در اینجا برخی از اتفاقاتی را که در این روز رخ داده و در اناجیل قید شده را برایتان ذکر میکنیم:

 • عیسی، پطرس و یوحنا را فرستاد تا بالاخانه را برایشان مهیا و آماده کند تا شام پسخ را در آنجا انجام دهند.
 • عیسی، پای رسولان را شست.
 • عیسی، اولین مراسم عشای ربانی را انجام داد.
 • عیسی، کهانت را بنیان نهاد.
 • عیسی، خیانت کردن یهودای اسخریوطی را اعلام کرد.
 • عیسی، فرمان تازه یی داد، که یکدیگر را دوست بدارید.
 • عیسی، به نقش سرپرستی و شبانی پطرس بر رسولان اشاره کرد.
 • عیسی، اشاره کرد که پطرس او را سه بار رد خواهد کرد.
 • عیسی، برای اتحاد پیروانش دعا کرد.
 • عیسی، تمامی اتفاقاتی که در پنج باب از انجیل یوحنا آمده را(باب ۱۳ تا پایان باب ۱۸) انجام داد.
 • عیسی، سرود خواند.
 • عیسی، به کوه زیتون رفت.
 • عیسی، در باغ جتسیمانی دعا کرد.
 • به عیسی خیانت شد توسط یهودا.
 • عیسی، شاگردانش را از ادامه ی خشونت منع کرد.
 • عیسی، گوش بریده ی مالکوس خادم کاهن اعظم را که پطرس بریده بود؛ شفا داد.
 • عیسی، به حضور کاهنان مقدس حنانیا و کیافا برده شد.
 • عیسی، توسط پطرس رد شد.
 • عیسی، به نزد پیلاتس برده شد.

این روز، روز بسیار مهمی در تاریخ کلیسا بوده  و هست.

ترجمه  و نگارش : راشین سایروس