دعای توبه در چهارشنبه ی خاکستر

در این ایام توبه و روزه ، گناهان خود را به یاد آوریم و رحمت بینهایت خداوند را برای خویش طلب کنیم.

 

خدای پدر،

بر ما گناهکاران رحم فرما

خدای پسر،

بر ما گناهکاران رحم فرما

خداوند روح القدس بر ما گناهکاران رحم فرما

ای تثلیث مقدس؛ مبارک و پر جلال

بر ما گناهکاران رحم فرما

از هر شرارت و حمله شیطان؛

از هر غرور، نخوت و ریاکاری؛

از هر حسادت، نفرت و بدطینتی؛

و از همه ی اهداف شیطان،

خدای نیکو، ما را برهان.

 

از تن پروری، از مادی گرایی و عشق به پول؛

از سخت دلی و تحقیر کلام مقدس و دستورات خودت؛

خدای نیکو، ما را برهان.

 

از گناهان جسم و گناهان فکر؛

از فریب دنیا، جسم و شیطان؛

خدای نیکو، ما را برهان.

 

در تمامی لحظات رنج؛

در تمامی ایام شادی؛

در ساعت مرگ،

و در روز داوری،

خدای نیکو، ما را برهان.

 

بوسیله راز تجسم مقدس؛

بوسیله تولد، کودکی و اطاعتت؛

بوسیله تعمید، روزه و وسوسه ای که شدی؛

خدای نیکو، ما را برهان.

 

بوسیله خدمتت در  کلام و عمل؛

بوسیله قدرت عظیم ت در عمل؛

و بوسیله موعظه ات درباره ی پادشاهی خدا؛

خدای نیکو، ما را برهان.

 

بوسیله ی شکنجه و الگو بودنت؛

بوسیله ی صلیب و رنج جانکاه ات؛

و بوسیله ی مرگ با ارزش و مدفون شدن ات؛

ای خدای نیکو، ما را برهان.

 

بوسیله ی قیام قدرتمند ات؛

بوسیله ی صعود پر جلالت؛

و بوسیله ی فرستادن روح القدس ات،

خدای نیکو، ما را برهان.

 

به ما پشیمانی حقیقی عطا کن؛

گناهان مان را که از روی غفلت و جهالت است ببخش

و همچنین گناهان عمدی ما را؛

 

و بر ما فیض روح القدس ات را ببخشای

و زندگی ما را توسط کلام مقدس ات، اصلاح کن.

خدای مقدس،

مقدس و قدرتمند،

مقدس و نامیرا،

بر ما رحم فرما.

خداوندا، قلب های ما را پاک ساز؛

و روح جدید و درست در ما ساکن کن.

 

پدر جاودانی، ای دهنده ی فیض و رحمت و نور،

ما در حضور تو و بر علیه تو گناه ورزیده ایم؛

در آنچه که اندیشیده ایم،

و آنچه گفته ایم و انجام داده ایم،

از روی جهالت و از روی ضعف،

و از روی گناهانی که عمدا انجام داده ایم.

ما محبت تو را جریحه دار کردیم،

ما تصویر تو را در درون خود خدشه دار کردیم.

ما متاسف و شرمساریم،

و از تمامی گناهان خود توبه می کنیم.

به خاطر پسرت عیسی مسیح،

کسیکه برای ما مرد،

تمامی گذشته ی ما را ببخش؛

و ما را به بیرون از تاریکی هدایت کن

تا مانند فرزندان نور قدم بگذاریم.

آمین

 

مترجم: راشین سایروس