بی روی تو در بساط من جز غم نیست اندوه من از فراق رویت کم نیست جز با تو در این بهشت دنیا به خدا حوا که زیاد است – دلم – آدم نیست !