kolbehema.com

بزرگذاشت و تاریخ تبدیل چهره ی مسیح

تاریخ و بزرگداشت روز، دگرگونی سیمای خداوند عیسی مسیح

برای پطرس، یعقوب و یوحنا، نوری که در مسیح دیده میشد، جلال وشکوه آسمانی بود که در بدنی جلال یافته و قیام کرده بود. صورت او به مانند خورشید می درخشید و لباس او به مانند برف سفید شده بود.. این تشعشع نوری که از بدن مسیح صادر میشد نشاًت گرفته از نور الهی  و خدایی او بود. دو نفری که در کنار مسیح ظاهر شدند یعنی موسی  و ایلیای نبی که او را شناختند و او را مورد تکریم قرار دادند.

موسی به نشانه و نماد عهد عتیق بود و ایلیای نبی که از انبیا بود؛  و مسیح که در میان آن دو در حال صحبت کردن بود؛ برای شاگردان مسیح به نشانه ی کاملیت و به انجام رسیدن دو چیز بود: شریعت و پیامبری.

در تعمید مسیح در رود اردن، این صدا از سوی خدای پدر به گوش رسید که “این است پسر محبوب من ” متی باب ۳ آیه ۱۷

در لحظه تبدیل چهره مسیح ، همین صدا از سوی خدای پدر شنیده شد: متی باب ۱۷ آیه ۵

kolbehema.com
Transfiguration-

با وجود اهمیت این روز ، بزرگداشت این روز از روزهای اولیه انجام نشد. در آسیا بین قرن ۴ و ۵ بزرگذاشت آن انجام شد و کلیسای شرق نیز آن را جشن میگرفت و همینطور کشورهایی که کلیسای شرق را دنباله روی میکردند. در کلیسای کاتولیک از قرن ۱۰ میلادی شروع کردند به جشن و بزرگذاشت این روز مهم . که روز آن را ۶ آگوست اعلام کردند.

تبدیل چهره مسیح در کوه، بالاترین حد و اوج زندگی زمینی مسیح در بین مردم است همینطور تعمید او که اولین نشانه ی آن است و  صعود که آخرین نشانه است.

ترجمه: راشین سایروس