توصیه من برای مسیحیان : قبل از هر چیز برای چند روزی در این مورد دعا کنید و از خداوند بخواهید که مداخله کند. فراموش نکنید نیروهای تاریکی ، ابلیس با دیوها سعی می کنند فرزند شما را گمراه کنند از عیسی مسیح بخواهید که حضور داشته باشد و نه فقط فرزند شما بلکه خود شما را با روح القدس راهنمایی کند. به این شکل دعا کنید : با اقتداری که خداوند در انجیل مقدس به من داده است که هر چیز را که در زمین ببندم در آسمان بسته می شود و هر چیز که در زمین باز کنم در آسمان باز می شود ای ارواح خبیث و نیروهای شیطانی در نام و خون عیسی مسیح شما را می بندم و اجازه مداخله در زندگی فرزندم را نمی دهم ( اگر کاتولیک هستید از آب مقدس استفاده کنید ) بعد از دعا های مقدماتی و پاک کردن محل در آرامش با فرزندتان صحبت کنید. یادتان نرود خداوند به شما دو گوش داد ولی فقط یک زبان پس بیشتر بشنوید . در مورد این روش جزییات زیادی هست که در این نمی شود همه را نوشت.