آفریده شده برای ماندن تا ابد

زندگی زمینی پیش در ‏آمد زندگابدیتی اصلی و واقعی است.  در مقایسه با این زندگی، زمان طولانی تری را در زندگی پس از مرگ یعنی ابدیت خواهیم گذراند.
حیات زمینی ‏آن چنانکه  Sir Thomas Browne  گفته است: چیزی به جز پرانتزی کوچک در ابدیت نیست.
ما برای ابدیت ساخته شده ایم.
کتاب مقدس می فرماید: خداوند ابدیت را در دل ایشان نهاده. (جامعه سلیمان)
علت اینکه انسان تمایل به ابدیت دارد این است که خدا انسان را به صورت خویش، برای حیات جاودان خلق فرموده است. علیرغم اینکه همگی مطمئن هستیم خواهیم مرد، با این وجود مرگ همیشه برایمان غیر طبیعی و نا عادلانه جلوه می کند. علت اینکه احساس میکنیم بایستی تا ابد زندگی کنیم اینست که خدا مغز ما را با چنین اشتیاقی طراحی نموده است.
بالاخره روزی قلب ما از حرکت خواهد ایستاد ‏‏آن وقت انتهای زندگی جسمانی ما و پایان حیات ما در روی زمین خواهد بود، نه انتهای موجودیت ما. بدن زمینی ما فقط مسکن موقت روحمان است. کتاب مقدس بدن زمینی را خیمه مینامد ولی بدن ‏آتی را خانه خوانده است. ” زیرا می دانیم هرگاه این خانه زمینی خیمه ما ریخته شود، عمارتی از خدا داریم، خانه ای ناساخته شده به دستها و جاودانی در ‏آسمانها. (دوم قرنتیان)
زندگی بر روی زمین گزینه های مختلفی برای انتخاب به ما داده است ولی ابدیت تنها دو گزینه مشخص به ما میدهد: بهشت یا جهنم. رابطه ما با خدا در روی زمین نوع ارتباط با وی را در آسمان تعیین می کند. ‏اگر بیاموزیم که به پسر خدا یعنی عیسی مسیح، اعتماد نموده او را محبت نماییم، آنگاه دعوت خواهیم داشت که ابدیت را با وی سپری کنیم. از طرفی اگر محبت، بخشش و نجات او را رد کنیم ابدیت را برای همیشه جدا از خدا سپری میکنیم.
سی اس لوئیس چنین می گوید:

انسانها دو دسته اند: ‏آنانی که به خدا می گویند ” اراده تو کرده شود” و آنانی که خدا به ایشان می گوید” چنین باشد، به روش خودت آن را داشته باش”.  متاسفانه بسیاری از مردم بایستی ابدیت را بدون خدا سپری کنند چرا که ایشان تصمیم گرفته اند زندگی زمینی خود را بدون خدا سپری نمایند.
مرگ انتها نیست! مرگ قطع ارتباط نیست، بلکه انتقال به ابدیت است. بنابراین هر آنچه که دراین زندگی زمینی به عمل ‏آوریم همچون طنابی است که سر دیگر آن در ابدیت به ارتعاش در خواهد ‏آمد.
مضرترین قسمت زندگی متمدن، کوتاه مدت اندیشیدن است. برای اینکه از زندگی بهره بهتری ببریم، بایستی بطور مداوم رویای ابدیت را در فکرتان و ارزش ‏آن را در دلتان نگاه دارید. زندگی بیشتر از این چیزی است که اکنون در اینجا داریم! امروز ما فقط گوشه ای بسیار کوچکی از کوه یخ عظیمی را می بینیم. ابدیت مابقی ‏آن کوه یخی است که زیر آب بوده و ما اکنون آن را نمی بینیم.
میدانیم که هم اکنون  خدا برای ما منزلی در ابدیت مهیا می کند. در ابدیت به سایر ایمانداران خواهیم پیوست، کسانی که از درد و عذاب رهایی یافته اند، در آنجا پاداش وفاداری خود را در زمین گرفته و به کاری که از انجام آن لذت می برند مشغول خواهند بود. از مشارکت دائمی با خدا برخوردار خواهیم بود، و او نیز از ما برای همیشه یعنی زمانی نامحدود و بی پایان خرسند خواهد بود.
سی اس لوئیس در کتاب نارنیا مفهوم ابدیت را چنین توصیف کرده: ” برای ما این انتهای تمام داستانهاست…ولی برای آنها  این فقط شروع داستانی حقیقی است. تمام زندگی ایشان در این دنیا … “

هر روزه به گونه ای زندگی کنید که گویی آن روز، آخرین روز زندگی شماست.
Matthew Henry گفته است: کار هر روز ما باید آماده شدن برای روز آخر زندگی مان باشد.

برگرفته از کتاب زندگی هدفمند نوشته ریک وارن
گردآوری راشین سایرس